Legislative regulation of interconfessional relations on the Right–bank Ukraine at the end of the XVIII – at the beginning of the XX century

  • O. V. Shchetinin Postgraduate student of the Department of Theology and Religious Studies Faculty of Philosophy and Social Studies National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov
Keywords: law, religion, legislative regulation, interconfessional relations, Right-Bank Ukraine.

Abstract

Right-bank Ukraine within the Russian Empire was a separate region where several religious denominations and organizations were represented and it had its own legal tradition. The legal status of particular confessions has been the subject of research of Ukrainian and foreign scholars, but the legal regulation of relations between them has not yet been sufficiently studied. An examination of the historical experience of legislative regulation of interсonfessional relations in the region today is valuable in ensuring effective legal regulation of these relations today.

The purpose of the article is to characterize the legislative regulation of interconfessional relations in Right-Bank Ukraine at the end of XVIII – at the beginning of the XX century.

The scientific novelty lies in the generalization of legislative regulation of interconfessional relations based on recent studies as a whole, and not only between particular denominations.

Conclusion. Legislative regulation of interсonfessional relations by the Russian imperial authorities of the late XVIII – early XX centuries towards non–Orthodox churches and religious organizations, in general, were restrictive. Wherein, the laws regulated these relations were in many cases inconsistent and contradictory, which was a consequence of the general disordered legislation of the empire, however, since the 1830–s this situation has changed. A serious problem for the authorities throughout the studying period was the practical implementation of the adopted legislation on the ground. This problem was especially characteristic of such a sphere as the conversions from one denomination to another. The process of improvement of the legislation in the sphere of interсonfessional relations was slow and even at the beginning of the twentieth century, the legislation worked mainly in favor of the Orthodox Church, although the rights of other religious organizations were expanded. One of the most characteristic features of legal acts was their social class orientation. For further research, the promising field may be a comparative analysis of legislation on the activity of religious organizations in the region, a more detailed study of the effectiveness of legislative regulation of religious processes in the region, as well as a research of the experience of legal regulation of the activities of minority religious organizations in the region, such as Muslim Tatars.

References

Баковецька О. Зміни інституційних основ РКЦ доби реформ і контрреформ другої половини ХІХ століття. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Історичні науки. 2018. № 2. С. 12–18.

Баковецька О. М. Римо-католицька церква в Україні в кінці ХVIII–ХІХ столітті : монографія. Миколаїв : Іліон, 2015. 360 с.

Білик В. Урегулювання правового становища василіанських монастирів у Правобережній Україні наприкінці XVIII – у 30-х рр. XIX ст. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. 2011. № 23. С. 40.

Білик В. А. Участь греко-уніатських ієрархів у ліквідації унійної церкви в Російській імперії в 30-х рр. ХІХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. 2014. № 7. С. 25–30.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863–1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах. Київ : Критика, 1998. 334 c.

Богуцька А. Л. Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. : дис. … канд. іст. Наук : 07.00.01. Кам’янець-Подільський, 2017. 255 с.

Буравський О. А. Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830–1831 рр. Гілея: науковий вісник. 2014. Вип. 84. С. 31–35.

Буравський О. А. Римо-Католицька Церква в контексті міжконфесійних відносин на Правобережній Україні наприкінці ХVIII – початку ХІХ ст. Гілея: науковий вісник. К., 2011. Вип. 47 (5). С. 5–11.

Буравський О. Римо-Католицька Церква у міжконфесійних відносинах на Правобережній Україні: історія і сучасний стан. Українське релігієзнавство. 2013. № 66. С. 181–189.

Буравський О. Римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському національно-визвольному русі. Українське релігієзнавство. 2010. № 53. С. 134–142.

Бурдін М. Ю. Католицьке та уніатське землеволодіння в умовах інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Вип. 5. С. 6–10.

Гаухман М. В. Російська національна політика на Правобережній Україні (1905–1914 рр.): чотири національні проекти в одному політичному просторі. Дриновський збірник. 2011. Т. IV. С. 141–150.

Гессен Ю. И. История еврейского народа в России: в 2 т. Т. ІІ. Ленинград : Тип. К.-О. Ленингр. Губпрофсовета, 1927. 234 с.

Голий Р. В. Конфессиональные конверсии греко-католиков во второй четверти XIX в. (На примере Волынской губернии). Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2014. С. 107–113.

Громакова Н. «Боротьба за душі»: польсько-російське протистояння в освітній сфері у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Дриновський збірник. (2019). № 11. С. 270–276.

Желізняк В. М. Губернатор в системі місцевого управління Російської імперії 1796-1914 рр. (на матеріалах Волинської губернії) : дис. … канд. іст. Наук : 07.00.01. Тернопіль, 2013. 242 с.

Кулиев Ф. М. Правовое регулирование деятельности конфессий в Российской империи в конце XVIII – в начале ХІХ в. Известия СОИГСИ. 2015. № 15 (54). C. 14–24.

Кузнець Т. В., Кривошея І. І., Скус О. В. Християнська церква в Умані кінця XVIII – початку ХХ століття : монографія. Умань : ВПЦ «Візаві», 2012. 148 с.

Крижанівський О. П., Плохій С. М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. Київ : Либідь, 1994. 335 с.

Крижанівський О. П. Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України (XVIII – перша половина XIX ст.). К. : Вища шк., 1991. 127 с.

Лось В. Е. Уніатська Церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII – першій половині XIX ст.: організаційна структура та культурно-релігійний аспект. Київ : НБУВ, 2013. 300 c.

Максимов О. В. Судова реформа на Правобережжі 1864 р.: фахова дискримінація поляків в умовах «кадрового голоду». Intermarum: історія, політика, культура. 2014. № 1. С. 124–139.

Павлюк Г. В. Баптисти Волинської губернії та Російська імперія. До питання про державно-церковні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. 2010. Вип. 3. С. 167–178.

Павлюк В. В. Римо-католицька церква в суспільному житті Правобережної України кінця ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. 2011. Вип. 4. С. 138–144.

Поліщук Ю. М. Етносоціальні трансформації на Правобережжі України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століття. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2014. Вип. 6 (74). С. 116–134.

Поліщук Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.). К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 432 с.

Полное Собрание Законов Российской Империи : Собрание первое: С 1649 по 12 декабря 1825 года. СПб. : Тип. II Отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии, 1830. 48 т.: указ. Т. 23 : С 1789 по 6 ноября 1796. 1830.

Таранець С. В. Куренівське тримонастир’я як один з провідних центрів старообрядців у Росії. Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. 2012. Вип. 20. С. 259–266.

Терюкова Е. А. Понятие сектантства в российском вероисповедном законодательстве начала ХХ в. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2013. № 4. С. 102–106.

Філінюк А. Г. Суспільно-політичне становище селян Правобережної України на межі XVIII–XIX століть. Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. К. : Київський ун-т, 2001. Вип. 10. С. 51–55.

Хитровська Ю. В. З історії приєднання греко-католиків Правобережної України до Православної Церкви наприкінці XVIII ст. Сторінки історії : збірник наукових праць. 2010. Вип. 31. С. 60–66.

Хитровська Ю. В. Організаційно-правове становище римо-католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку XX ст. Сторінки історії : збірник наукових праць. 2010. Вип. 30. С. 26–42.

Шандра В. С. Генерал-губернаторства в Україні: XIX – початок XX століття / НАН України. Інститут історії України. К. : Інститут історії України, 2005. 427 с.

Шеретюк Р. М. Греко-Уніатська Церква в контексті етноконфесійної політики Російської імперії на Правобережній Україні (кінець ХVIII – XIX ст.). Рівне : Волинські обереги, 2012. 431 с.

Щербак Н. О. Єврейське питання у внутрішній політиці царизму наприкінці XVIII – у першій чверті XIX ст. Український історичний журнал. 2004. № 6. С. 16–26.

Мищак І. М. Трансформація міжнародно-правових норм у сфері свободи совісті та віросповідання в конституційне законодавство України. Конституційні засади модернізації України. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. С. 303–311.

Мищак І. М. Удосконалення конституційного законодавства України у сфері свободи совісті та віросповідання відповідно до міжнародно-правових норм та стандартів. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 4. С. 37–40.

Решетніков Ю. Є. Питання правового забезпечення процесу повернення колишнього церковного майна в Україні. Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / За ред. В. Д. Бондаренка та І. М. Мищака. К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. С. 204 – 217.

Хаварівський У. Б. Інституціалізація державно-церковних відносин в Україні: історико-управлінський аспект : автореф. дис. ... канд. наук з державного управління : 25.00.01. Львів, 2011. 20 с.

References:

Bakovetska, O. M. (2018). Zminy instytutsiinykh osnov RKTS doby reform i kontrreform druhoi polovyny ХІХ stolittia. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Seriia: Istorychni nauky, 2, 12–18 [in Ukrainian].

Bakovetska, O. M. (2015). Rymo-katolytska tserkva v Ukraini v kintsi XVIII– ХІХ stolitti. Mykolaiv: Ilion [in Ukrainian].

Bilyk, V. A. (2011). Urehuliuvannia pravovoho stanovyshcha vasylianskykh monastyriv u Pravoberezhnii Ukraini naprykintsi XVIII – u 30–kh rr. XIX st. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Istorychni nauky, 23, 38–43 [in Ukrainian].

Bilyk, V. A. (2014). Uchast hreko-uniatskykh iierarkhiv u likvidatsii uniinoi tserkvy v Rosiiskii imperii v 30–kh rr. ХІХ st. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeyskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Istorychni nauk, 7, 25–30 [in Ukrainian].

Bovua, D. (1998). Bytva za zemliu v Ukraini 1863–1914. Poliaky v sotsio–etnichnykh konfliktakh. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian].

Bohutska, A. L. (2017). Etnonatsionalnyi ta etnodemohrafichnyi rozvytok Pravoberezhnoi Ukrainy naprykintsi XVIII – u pershii polovyni XIX st.: dys. … kand. ist. Nauk : 07.00.01. Kamianets–Podilskyi [in Ukrainian].

Buravskyi, O. A. (2014). Polska shliakhta і rymo-katolytske dukhovenstvo Pravoberezhnoi Ukrainy v polskomu povstanni 1830–1831 rr. Hileia: naukovyi visnyk, vyp. 84, 31–35 [in Ukrainian].

Buravskyi, O. A. (2011). Rymo-Katolytska Tserkva v konteksti mizhkonfesiinykh vidnosyn na Pravoberezhnii Ukraini naprykintsi XVIII – pochatku XIX st. Hileia: naukovyi visnyk, vyp. 47, 5–11 [in Ukrainian].

Buravskyi, O. A. (2013). Rymo-Katolytska Tserkva u mizhkonfesiinykh vidnosynakh na Pravoberezhnii Ukraiini: istoriia i suchasnyi stan. Ukrainske relihiieznavstvo, 66, 181–189 [in Ukrainian].

Buravskyi, O. A. (2010). Rymo-katolytske dukhovenstvo Pravoberezhnoi Ukrainy v polskomu natsionalno-vyzvolnomu rusi. Ukrainske relihiieznavstvo, 53, 134–142 [in Ukrainian].

Burdin, M. Yu. (2017). Katolytske ta uniatske zemlevolodinnia v umovakh inkorporatsii Pravoberezhnoi Ukrainy do skladu Rosiiskoi imperii. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk, vyp. 5, 6–10 [in Ukrainian].

Haukhman, M. V. (2017). Rosiiska natsionalna polityka na Pravoberezhnii Ukraini (1905–1914 rr.): chotyry natsionalni proekty v odnomu politychnomu prostori. Drynovskyi zbirnyk, t. IV, 141–150 [in Ukrainian].

Hessen, Yu. І. (1927). Istoriia ievreiskoho naroda v Rossii: v 2 t. T. II. Leninhrad: Typ. Leninhr. Hubprofsoveta [In Russian].

Holii, R. V. (2014). Konfessionalnyie konversii hreko–katolikov vo vtoroi chetverti XIX v. (Na primere Volynskoi hubernii). Vestnyk Leninhradskoho hosudarstvennoho universiteta im. A. S. Pushkina, 2, 107–113 [In Russian].

Hromakova, N. Yu. (2019). «Borotba za dushi»: polsko–rosiiske protystoiannia v osvitnii sferi u druhii polovyni XIX – na pochatku XX st. Drynovskyi zbirnyk, t. XI, 270–276 [in Ukrainian].

Zhelizniak, V. M. (2013). Hubernator v systemi mistsevoho upravlinnia Rosiiskoi imperii 1796–1914 rr. (na materialakh Volynskoi hubernii): dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01. Ternopil [in Ukrainian].

Kuliiev, F. M. (2015). Pravovoie rehulirovanye deiatelnosti konfessyi v Rossiiskoi mperii v kontse XVIII – v nachale XIX v. Izvestiia SOIGSI, 15 (54), 14–24 [In Russian].

Kuznets, T. V., Kryvosheia, I. I., Skus, O. V. (2012). Khrystyianska tserkva v Umani kintsia XVIII – pochatku XIX stolittia: monohrafiia. Uman : VPTS «Vizavi» [in Ukrainian].

Kryzhanivskyi, O. P., Plokhii, S. M., (1994). Istoriia tserkvy ta relihiinoi dumky v Ukraini. Kyiv : Lybid [in Ukrainian].

Kryzhanivskyi, O. P. (1991). Tserkva u sotsialno-ekonomichnomu rozvytku Pravoberezhnoi Ukrainy (XVIII – persha polovyna XIX st.). K. : Vyshcha shk. [in Ukrainian].

Los, V. E. (2013). Uniatska Tserkva na Pravoberezhnii Ukraini naprykintsi XVIII – pershii polovyni XIX st.: orhanizatsiina struktura ta kulturno-relihiinyi aspekt. Kyiv : NBUV [in Ukrainian].

Maksymov, O. V. (2014). Sudova reforma na Pravoberezhzhi 1864 r.: fakhova dyskryminatsiia poliakiv v umovakh «kadrovoho holodu». Intermarum: istoriia, polityka, kultura, 1, 124–139 [in Ukrainian].

Pavliuk, H. V. (2010). Baptysty Volynskoi hubernii ta Rosiyska imperiia. Do pytannia pro derzhavno–tserkovni vidnosyny (druha polovyna XIX – pochatok XX st.). Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Ser.: Istorychne relihiieznavstvo,vyp. 3, 167–178 [in Ukrainian].

Pavliuk, V. V. (2011). Rymo-katolytska tserkva v suspilnomu zhytti Pravoberezhnoi Ukrainy kintsia XVIII – pershoi tretyny XIX st. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Ser.: Istorychne relihiieznavstvo, vyp. 4, 138–144 [in Ukrainian].

Polishchuk, Yu. M. (2014). Etnosotsialni transformatsii na Pravoberezhzhi Ukrainy naprykintsi XVIII – na pochatku XIX stolittia. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, vyp. 6 (74), 116–134 [in Ukrainian].

Polishchuk, Yu. M. (2012). Natsionalni menshyny Pravoberezhzhia Ukrainy u konteksti etnichnoi polityky Rosiiskoi imperii (kinets XVIII – pochatok XX st.). Kyiv : IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Polnoie Sobraniie Zakonov Rossiiskoi Imperii. (1830): Sobraniie pervoie: S 1649 po 12 dekabria 1825 goda. SPb. : Typ. II Otd-niia sobstv. E. Y. V. kantseliarii, 48 t.: T. 23 : S 1789 po 6 noiabria 1796 [In Russian].

Taranets, S. V. (2012). Kurenivske trymonastyria yak odyn z providnykh tsentriv staroobriadtsiv u Rosii. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Istoriia, vyp. 20, 259–266 [in Ukrainian].

Teriukova, E. A. (2013). Poniatie sektantstva v rossiiskom veroispovednom zakonodatelstve nachala XX v. Vestnik Sankt-Peterburhskoho universiteta, 4, 102–106 [In Russian].

Filiniuk, A. H. (2001). Suspilno-politychne stanovyshche selian Pravoberezhnoi Ukrainy na mezhi XVIII – XIX stolit. Etnichna istoriia narodiv Yevropy: zb. nauk. pr. K.: Kyivskyi un–t, 2001. Vyp. 10, 51–55 [in Ukrainian].

Khytrovska, Yu. V. (2010). Z istorii pryiednannia hreko-katolykiv Pravoberezhnoi Ukrainy do Pravoslavnoi Tserkvy naprykintsi XVIII st. Storinky istorii: zbirnyk naukovykh prats, vyp. 31, 60–66 [in Ukrainian].

Khytrovska, Yu. V. (2010). Orhanizatsiino-pravove stanovyshche rymo-katolytskoi tserkvy na Pravoberezhnii Ukraini naprykintsi XVIII – na pochatku XX st. Storinky istorii: zbirnyk naukovykh prats, vyp. 30, 26–42 [in Ukrainian].

Shandra, V. S. (2005). Heneral-hubernatorstva v Ukraini: XIX – pochatok XX stolittia. K. : Instytut istorii Ukrainy [in Ukrainian].

Sheretiuk, R. M. (2012). Hreko-Uniatska Tserkva v konteksti etnokonfesiinoi polityky Rosiiskoi imperii na Pravoberezhnii Ukraini (kinets XVIII – XIX st.). Rivne : Volynski oberehy [in Ukrainian].

Shcherbak, N. O. (2004). Yevreiske pytannia u vnutrishnii politytsi tsaryzmu naprykintsi XVIII – u pershii chverti XIX st. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 6, 16–26 [in Ukrainian].

Myshchak, I. M. (2012). Transformatsiia mizhnarodno-pravovykh norm u sferi svobody sovisti ta virospovidannia v konstytutsiine zakonodavstvo Ukrainy. Konstytutsiini zasady modernizatsii Ukrainy. K. : Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 303–311 [in Ukrainian].

Myshchak, I. M. (2012). Improvement of the Constitutional Legislation of Ukraine in the Field of Freedom of Conscience and Religion in Accordance with International Legal Norms and Standards. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 4, 37–40 [in Ukrainian].

Reshetnikov, Yu. Ye. (2012). Pytannia pravovoho zabezpechennia protsesu povernennia kolyshnoho tserkovnoho maina v Ukraini. Derzhavno-konfesiini vidnosyny v Ukraini: suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku / Za red. V. D. Bondarenka ta I. M. Myshchaka. K. : Vydavnytstvo NPU im. M. P. Drahomanova, 204–217 [in Ukrainian].

Khavarivskyi, U. B. (2011). Instytutsializatsiia derzhavno-tserkovnykh vidnosyn v Ukraini: istoryko-upravlinskyi aspekt : avtoref. dys. ... kand. nauk z derzhavnoho upravlinnia: 25.00.01. Lviv [in Ukrainian].


Abstract views: 62
PDF Downloads: 32
Published
2020-05-29
How to Cite
Shchetinin , O. V. (2020). Legislative regulation of interconfessional relations on the Right–bank Ukraine at the end of the XVIII – at the beginning of the XX century. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (3), 66-77. https://doi.org/10.32886/instzak.2020.03.08