Specific use of funds on programs of capital construction within the component functional mechanisms

  • H. I. Kuspliak аспірант кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Keywords: program, capital construction, organizational mechanism, legal mechanism, motivation mechanism.

Abstract

In the article there were analyzed the stages and shown schematically the mechanism for use of budget funds in the field of capital construction. The costs of technical supervision of the maintenance of customer were studied and a formula approach in relation to its definition was proposed. The problem that hinders the efficiency of use of budget funds in the industry of capital construction.

References

1. Бугров О. В. Інституціональні механізми досягнення цілей будівельних проектів / О. В. Бугров, О. О. Бугрова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во КНУБА, 2012. – Вип. 12. – С. 30–34.
2. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація : монографія / Н. Р. Нижник , В. Б. Авер’янов, І. А. Грицяк та ін. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 487 с.
3. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку : постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 196 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-п
4. Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку : наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 р. № 80 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-15/page
5. Бюджетний Кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page
6. Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку : постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 196 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-п
7. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ : постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п
8. Бюджетний кодекс України : закон, засади, коментар / О. В. Турчинов, Ц. Г. Огонь. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 320 с.
9. Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами : наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13
10. Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету : наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. № 57 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02
11. Про публічні закупівлі : Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19
12. Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України : наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0419-12
13. Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів : наказ Державної казначейської служби України від 15.04.2016 р. № 116 // Газета «Бухгалтерія: бюджет» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhbudget.com.ua/ua/journal/buhbudget/article/4569
14. Національний стандарт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» : наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 р. № 293 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/attachments/-content-attachments/939/Nakaz293.pdf
15. Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти : постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/117-2014-п
16. Порядок державного фінансування капітального будівництва : постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2002 р. № 1764 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1764-2001-п
17. Темченко О. Врахування мотиваційної складової при розробці механізму матеріального стимулювання робітників на промислових підприємствах / О. Темченко, О. Лісніченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 7. – С. 350–353.
18. Нікітін Ю. О. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств / Ю. О. Нікітін, В. Г. Рукас-Пасічнюк // Актуальні проблеми економіки : наук. журнал. – 2014. – Вип. 4(154). – С. 238–246.
19. Про облік коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації : лист Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.10.2000 р. № 7/7-1010 // Інформаційний портал України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uainfo.biz/legal/baseap/ua-zmtxmr.htm
20. Про розподіл витрат на утримання служби замовника з урахуванням етапів інвестиційного процесу : лист Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 22.01.1998 р. № 7/34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/baselp/ua-tmweme.htm
21. Басанцов І. В. Ефективність використання бюджетних коштів у галузі капітальних вкладень: проблеми та шляхи їх вирішення / І. В. Басанцов // Вісник СумДУ. «Серія Економіка» : наук. журнал. – 2007. – Вип. 1. – С. 147–154.

Abstract views: 52
PDF Downloads: 537
Published
2017-02-24
How to Cite
Kuspliak, H. I. (2017). Specific use of funds on programs of capital construction within the component functional mechanisms. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 160-168. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.02.25