The efficiency of the institutional assurance of the agricultural business economic capacity development

  • Ye. M. Cheran викладач кафедри загальноекономічних дисциплін Одеського національного політехнічного університету.
Keywords: economic capacity, agricultural business, reformations, regulative policy

Abstract

The article substantiates the efficiency of the institutional assurance of the agricultural business economic capacity development. The ways and the institutional effect of the reformations in the agricultural sector have been defined. The aims of the state regulative policy under influence of the agricultural business have been revealed. The dynamics of the main rates changes of Ukraine’s agricultural business development efficiency has been analyzed.

References

1. Aндрійчук В. Г. Кaпітaлізaція сільського господaрствa: стaн тa економічне регулювaння розвитку : [моногрaфія] / В. Г. Aндрійчук. – Ніжин : Aспект-Полігрaф, 2007.
2. Гришова І. Ю. Інституційне забезпечення аграрного ринку як чинник продовольчої безпеки / І. Ю. Гришова, В. М. Бондаренко, В. Ю. Єлінєвський // Економічний аналіз: зб. наук. праць; Тернопільський національний економічний університет / редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015. – Том 19. – № 3. – С. 4–9.
3. Гришова І. Ю. Сучасні трансформації ресурсно-виробничого потенціалу національної економіки України / І. Ю. Гришова, М. Ю. Щербата // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Economy. Priorytetowe obszary nauki» (29.11.2015 – 30.11.2015). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Str. 34–37.
4. Данько Ю. І. Відмінності в оцінці впливу чинників зовнішнього середовища на системи забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств / Данько Ю. І. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2016. – Вип. 42. – С. 27–33.
5. Митяй О. В. Оценка уровня государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса / О. В. Митяй // Рromising problems of economics and management. Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – Р. 30–38.
6. Митяй О. В. Стратегические аспекты формирования конкурентоспособности / О. В. Митяй // Ukraine – EU. Modern technology, business and law : collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 1. Modern priorities of economics, engineering and technologies. – Chernihiv : CNUT, 2016, – С. 197–200.
7. Ожелевськa Т. С. Місце кооперaтивного руху у соціaльно-економічному розвит¬ку сільських територій / Т. С. Ожелевськa // Нaуковий вісник Нaціонaльного університету біоресурсів і природокористувaння Укрaїни. – 2011. –№ 163.
8. Gryshova I. Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets (Стабільність конкурентоспроможного стану на внутрішніх та зовнішніх ринках агропромислового комплексу України) / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель// Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3(177) – С. 66–73.
9. Zamlynskyi V. A. Role of innovation processes in the economic development of Ukraine / V. A. Zamlynskyi // Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation. Collection of scientific articles. Volume 1. Nurnberg, Deutschland, 2014 – Р. 186–189.

Abstract views: 34
PDF Downloads: 48
Published
2017-04-09
How to Cite
Cheran, Y. M. (2017). The efficiency of the institutional assurance of the agricultural business economic capacity development. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 134-142. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.02.21