Reproducing labor potential in the agricultural sector of Ukraine: current state and problems

Keywords: labor potential, agricultural sector, employment, unemployment, migration.

Abstract

The purpose of the article is to study the current state of formation and reproduction of the labor potential of the agricultural sector of the Ukrainian economy, as well as to substantiate ways to increase its efficiency.
Scientific novelty. The issue describes the rural population of Ukraine employment characteristics. An analysis of the factors influencing the formation and implementation of agricultural sector labor potential is carried out.
Conclusions. On the basis of the conducted research, the following main results, that determines the essence of scientific novelty: the features of reproduction and use of the labor potential of the agrarian sector in Ukraine are associated with aging of the population, migration processes, personnel training, changes in ownership, specifics of agriculture and the formation of its management mechanisms. It has been determined that the economic situation in Ukraine and the ongoing transformations in the agrarian sector led to a decrease of employment in rural settlements. The main factors, restricting employment, included: a discrepancy between the number of vacancies and existing labor potential released from the formal agriculture sector, resulting in a spread of informal employment; growth of labor migration; propagation of small-scale, low-productive employment in individual farms with significant shortcomings in institutional regulation of their activities. In addition, state-funded training of qualified personnel has no significant effect on satisfying existing demand for skilled professionals in rural areas. It has been established that technological progress will further liberate labor force from agriculture, as evidenced by a decrease of employment (both in quantity and share) in agriculture in other countries. The necessity of reviving agricultural production is substantiated, particularly the labor-intensive industries, in order to expand the sphere of rural population employment. The revival of labor potential should be based on new technological solutions, innovative development and promotion of employment forms diversification beyond that of the agricultural sector of the labor market, which is associated with rural development.

References

Список використаних джерел:

Гришова І. Ю. Сучасне формування системи управління персоналом як конкурентоздатність національної економіки. Економічний форум. 2016. № 1. С. 340–347.

Богиня Д. П. Грішнова О. А. Основи економіки праці: Навчальний посібник. К. : Знання Прес, 2001. 313 с.

Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 р. : схвалено Указом Президента України від 3 серпня 1999 р. № 958/99. Офіційний вісник України. 1999. № 31. Ст. 1608.

Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : наук. доп. / авт. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. Ю. П. Сурміна (кер. проекту). К. : НАДУ, 2012. 72 с. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monografiy/08295121-aecf-499c-a114-9a08b5d8841c.pdf (Дата звернення: 19.04.2019).

Рахункова палата України – 2011 «Про результати аудитів ефективності використання коштів державного бюджету України на підготовку кадрів з вищою освітою та підвищенням кваліфікації за галузевою ознакою». URL: http://www.ac-rada.gov.ua/img/files/Bulet_kadry.pdf (Дата звернення: 19.04.2019).

За матеріалами парламентських слухань у Верховній Раді України від 14.03.2012 р. «Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання». URL: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=53720 (Дата звернення: 19.04.2019).

Кропивко М. Ф. Стратегічне бачення аграрного устрою України. Економіка АПК. 2017. № 4. С. 5–16.

Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств: Закон України від 31 березня 2016 р. № 1067-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 21. Ст. 406.

Губені Ю. Е., Коревко Ю. А. Розвиток особистих селянських господарств в умовах адміністративної децентралізації. Економіка АПК. 2017. № 1. С. 68–73.

Пояснювальна записка до проекту Закону України № 6490 від 24.05.2017 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61865 (Дата звернення: 19.04.2019).

Бородіна О., Прокопа І. Підтримка сімейного фермерства: гасла і дії. ZN. 2016. № 1076. 15 січня – 22 січня. URL: https://dt.ua/ariculture/pidtrimka-simeynogo-fermerstva-gasla-i-diyi-_.html (Дата звернення: 19.04.2019).

Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate). URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?end=2016&start=2014 (Дата звернення: 19.04.2019); OECD Factbook 2015–2016. Economic, Environmental and Social Statistics. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2015-2016_factbook-2015-en (Дата звернення: 19.04.2019).

Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні / Міжнародна організація праці. Група технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи – Будапешт МОП, 2013. URL: https://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_347_ukra.pdf (Дата звернення: 19.04.2019).

Теорія, політика та практика сільського розвитку / за ред. д-ра екон. наук чл.-кор. НАНУ О. М. Бородіної, д-ра екон. наук чл.-кор. УААН І. В. Прокопи ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. К., 2010. С. 171.

Кирилюк С. В. Зайнятість сільського населення – компроміс між сільською та міською економіками. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 3. С. 644. URL: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/133.pdf (Дата звернення: 19.04.2019).

Малиновська О. А. Внутрішня міграція та тимчасові переміщення в Україні в умовах політичних та соціально-економічних загроз. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/vnutrishnya_migratsia-45aa1.pdf (Дата звернення: 19.04.2019).

В пошуках можливостей. Яким чином мобільніша робоча сила може сприяти процвітанню України. Том I: зведена доповідь. – Світовий Банк, 2012. С. 9. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/570781468309270097/pdf/NonAsciiFileName0.pdf (Дата звернення: 19.04.2019).

Мищак І. М. Проблеми і перспективи законодавчого забезпечення інноваційного розвитку в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 6. С. 34–43. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05

Малік М. Й., Пулім В. А. Концептуальні засади розвитку сільських територій. URL: http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/8/156.pdf (Дата звернення: 19.04.2019).

References:

Hryshova, I. Yu. (2016). Suchasne formuvannya systemy upravlinnya personalom yak konkurentozdatnist’ natsional’noyi ekonomiky. Ekonomichnyy forum, 1, 340–347 [in Ukrainian].

Bohynia, D. P., Hrishnova, O. A. (2000). Osnovy ekonomiky pratsi [Fundamentals of Labour Economics]. Kyiv: Znannia Pres [in Ukrainian].

President of Ukraine. (1999). The main directions of the labor potential development in Ukraine up to 2010: Decree No. 958/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/958/99 (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

Kovbasyuk, Yu. V. Vashchenko, K. O. and Surmin, Yu. P. (2012). Derzhavna kadrova polityka v Ukrayini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [State personnel policy in Ukraine: state, problems and prospects]. Kyiv: NAPA. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Monografiy/08295121-aecf-499c-a114-9a08b5d8841c.pdf (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

The Accounting Chamber of Ukraine. (2011). Pro rezultaty audytiv efektyvnosti vykorystannya koshtiv derzhavnoho byudzhetu Ukrayiny na pidhotovku kadriv z vyshchoyu osvitoyu ta pidvyshchennyam kvalifikatsiyi za haluzevoyu oznakoyu. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/img/files/Bulet_kadry.pdf (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

Education in rural areas: crisis trends and ways to overcome them: According to the materials of parliamentary hearings in the Verkhovna Rada of Ukraine dated March 14, 2012. URL: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=53720 (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

Kropyvko, M. F. (2017). Stratehichne bachennya ahrarnoho ustroyu Ukrainy [Strategic Vision of Agrarian System of Ukraine]. Ekonomika APK, vol. 4, 5–16 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2016). On amendments to some laws of Ukraine to encourage the construction and operation of family farms: Law of Ukraine No. 1067-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1067-19/ (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

Hubeni, Y. E., Korevko, Y. A. (2017). Rozvytok osobystykh selians’kykh hospodarstv v umovakh administratyvnoi detsentralizatsii [Development of private peasant farms under conditions of administrative decentralization]. Ekonomika APK, vol. 1, 68–73 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2017). Poiasniuval’na zapyska do proektu Zakonu Ukrainy № 6490 vid 24.05.2017 «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy schodo stymuliuvannia stvorennia ta diial’nosti simejnykh fermers’kykh hospodarstv». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61865 (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

Borodina, O., Prokopa, I. (2016). Pidtrymka simejnoho fermerstva: hasla i dii [Support for family farming: slogans and actions]. ZN, vol. 1076, January 15 – January 22. URL: https://dt.ua/ariculture/pidtrimka-simeynogo-fermerstva-gasla-i-diyi-_.html (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate). URL: https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?end=2016&start=2014 (Last accessed: 19.04.2019); OECD Factbook 2015–2016. Economic, Environmental and Social. URL: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook-2015-2016_factbook-2015-en (Last accessed: 19.04.2019).

International Labour Organization. (2013). Report on the methodology, organization and results of a modular sample survey on labour migration in Ukraine / Decent Work Technical Support Team and Country Office for Central and Estern Europe (DWT/CO-Budapest). Budapest: ILO. URL: https://staging.ilo.org/public/libdoc/ilo/2013/113B09_347_ukra.pdf (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

Borodina, O. M., & Prokopa, I. V. (Eds.). (2010). Teoriia, polityka ta praktyka silskoho rozvytku [Theory, policy and practice of rural development]. Kyiv : NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnoz, 171 [In Ukrainian].

Kyrzyuk, S. V. (2015). Zajniatist’ sil’s’koho naselennia – kompromis mizh sil’s’koiu ta mis’koiu ekonomikamy [Employment of rural population - a compromise between rural and urban economies]. Hlobal’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky, vol. 3, 644. URL: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/133.pdf (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

Malynovs’ka, O. A. (2014). Vnutrishnia mihratsiia ta tymchasovi peremischennia v Ukraini v umovakh politychnykh ta sotsial’no-ekonomichnykh zahroz [Internal migration and temporary displacement in Ukraine in the face of political and socio-economic threats]. Seriia «Sotsial’na polityka», vol. 17. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/vnutrishnya_migratsia-45aa1.pdf (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

World Bank. (2012). In search of opportunities : how a more mobile workforce can propel Ukraine’s prosperity : Summary report (English). Washington DC : World Bank. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/643861468110336590/Summary-report (Last accessed: 19.04.2019).

Myshchak, I. (2018). Problems and Prospects of Legislative Support of Innovation Development in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 6, 34–43. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05 (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].

MalIk, M. Y., Pulim, V. A. Kontseptual’ni zasady rozvytku sil’s’kykh terytorij [Conceptual bases of rural territories development]. URL: http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/8/156.pdf (Last accessed: 19.04.2019) [in Ukrainian].


Abstract views: 180
PDF Downloads: 109
Published
2019-08-29
How to Cite
Rusan, V. N., & Zhurakovska, L. A. (2019). Reproducing labor potential in the agricultural sector of Ukraine: current state and problems. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 78-88. https://doi.org/10.32886/instzak.2019.04.08