Legal protection of cultural heritage in Ukraine: status of research problem of domestic scientists

Keywords: cultural heritage, law, legislation, research directions, Ukrainian scientists, scientific works

Abstract

The purpose of the article is to analyze the works of Ukrainian scholars on the issues of legal protection and preservation of cultural heritage, their systematization and the allocation of the main directions of the study.

The scientific novelty consists in a comprehensive analysis of the status of research on the issues of legal protection of cultural heritage by Ukrainian scholars since the independence of Ukraine. The analyzed scientific works are systematized according to the problem principle and the main directions of research are highlighted. It was proved that issues of legal protection of cultural heritage were studied not only by legal scholars but also by representatives of related branches of science - experts in public administration, international relations, history, cultural studies, political science, and others.

Conclusions. An analysis of the provides Ukrainian scholars works grounds for arguing that several dozen monographs and dissertations have been devoted to the protection and preservation of the cultural heritage since the independence of Ukraine, the number of scientific articles is already numbered by hundreds, even more widely published scientific reports and theses of speeches at international and all-Ukrainian scientific conferences, seminars and other scientific and expert forums. At the same time, the problem of legal protection of cultural heritage was studied not only by legal scholars, but also by representatives of related branches of science - experts in public administration, international relations, history, cultural studies, political science, and others. The analysis of scientific works made it possible to distinguish the following main areas of scientific research:

1) generalizations and theoretical works on issues of cultural heritage protection;

2) works devoted to the international legal protection of cultural heritage; activities of international organizations and institutions; the issue of restitution of objects of cultural heritage;

3) works devoted to the foreign experience of legislative support and policy of the states / states in the sphere of cultural heritage protection; comparative studies of foreign and Ukrainian legislation;

4) works on the constitutional and administrative law of Ukraine, related to the provision of cultural human rights, state policy and the activities of national institutions in the field of cultural heritage protection;

5) works devoted to the problem of responsibility (administrative, criminal, civil) for violating legislation in the field of cultural heritage;

6) works that highlight regional peculiarities of the legal protection of cultural heritage in Ukraine.

References

1. Мазур Т. В. Правові засади захисту культурної спадщини в зарубіжних дослідженнях. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2019. № 1. С. 8–21. DOI https://doi.org/10.32886/instzak.2019.01.01
2. Акуленко В. І. Охорона пам’яток культури в Україні (1917 – 1990). К. : Вища шк., 1991. 274 с.
3. Курило Т. В. Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Л., 2003. 222 с.
4. Курило Т. В. Правова охорона культурної спадщини України. Львів : Львівський юридичний інститут МВС України; вид-во «Новий Світ-2000», 2006. 152 с.
5. Усенко О. В. Державно-правове регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. акад. внутр. справ. К., 2011. 20 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A3%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%92.$ (Дата звернення: 25.02.2019).
6. Мищак І. М. Законодавче забезпечення охорони культурної спадщини та шляхи його вдосконалення в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2013. № 3. С. 31–37.
7. Мищак І. М. Основні напрямки розвитку законодавства щодо охорони культурної спадщини в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 2014. № 1. С. 14–19.
8. Мищак І. М. Основні напрямки законопроектної роботи щодо удосконалення охорони культурної спадщини в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 3. С. 12–18.
9. Мищак І. М. Правове регулювання процесу формування й наповнення Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2015. № 2. С. 15–20.
10. Мищак І. М. Нормативно-правове забезпечення формування Державного реєстру національного культурного надбання та шляхи його вдосконалення в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 4. С. 19–24.
11. Нестуля О. О. Визвольні змагання українського народу і охорона пам’яток культури (1917 – 1920 рр.). Полтава, 1993. 115 с.
12. Нестуля О. О. Біля витоків державної системи охорони пам’яток культури в Україні (Доба Центральної Ради, Гетьманщини, Директорії). Київ; Полтава, 1994. 340 с.
13. Українські культурні цінності в Росії: На шляху до діалогу. 1926 – 1930 / Упоряд.: О. Нестуля, С. Нестуля. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. 333 с.
14. Худолей О. С. Трансформація пам’яткоохоронної справи у процесі становлення незалежної України (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01; Черкаський держ. технологічний ун-т. Луганськ, 2008. 220 с.
15. Рудика Н. М. Становлення та розвиток нормативної бази охорони пам’яток археології в Україні (1991 – 2011 роки) : автореф. дис. ... канд. істор. Наук : спец. 26.00.05 / Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Київ, 2012. 18 с.
16. Вечерський В. В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України. К. : НДІТІАМ, 2002. 592 с.
17. Основи пам’яткознавства: монографія / [Гаврилюк О. Н. та ін.] ; під заг. ред. д-ра техн. наук, проф. Гріффена Л. О., канд. іст. наук, доц. Титової О. М. ; Центр пам’яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. 379 с.
18. Охорона історико-культурної спадщини: історія та сучасність : тези доповідей наук.- практ. конф., присвяч. 30-річчю Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури (м. Київ, 18 грудня 1996 р.) / Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК ; відп. ред. П. П. Толочко [та ін.]. К. : [б.в.], 1996. 127 с.
19. Четверті Зарембівські читання : матеріали Четвертих Всеукр. Зарембів. наук. читань «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції», присвяч. 150-річчю від дня народж. акад. В. І. Вернадського (м. Київ, 17 квіт. 2013 р.) / Центр пам’яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури ; [редкол. : Титова О. М. (голова) та ін.]. К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. 254 с.
20. «Звід пам’яток історії та культури України» у дослідженні і охороні культурної спадщини: досвід, проблеми, перспективи : монографія / ГорбикВ’ячеслав, Денисенко Галина ; НАН України, Ін-т історії України. К. : Інститут історії України НАН України, 2012. 191 с.
21. Культурна спадщина в контексті «Зводу пам’яток історії та культури України» / [Кот С. І. та ін. ; відп. ред. Кот С. І.] ; НАН України, Ін-т історії України, Центр дослідж. іст.-культур. спадщини України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури. Київ : Ін-т історії України, 2015. 486 с.
22. Традиційна культура в умовах глобалізації: проблема збереження і оновлення етнічно-культурної спадщини : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 серпня 2008 р. / ред. кол. Л. В. Анучина [та ін.] ; Харківська обласна держ. адміністрація. Управління культури і туризму, Харківський обласний центр народної творчості. Х. : АТОС, 2008. 278 c.
23. Діяльність музеїв просто неба у збереженні культурної спадщини та відродженні духовності народу : матеріали Міжнар. наук. конф. / відп. ред. М. Ходаківський [та ін.] ; Музей народної архітектури та побуту України, Асоціація українських етнологів. К. : [б.в.], 1997. 98 с.
24. Проблеми захисту і охорони культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф. / Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ». К. : [б.в.], 1995. 28 с.
25. Мельничук О. І. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини. К. : Наук. думка, 2008. 287 с.
26. Птуха С. С. Правові аспекти діяльності Ради Європи у сфері охорони та використання культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2012. 20 c.
27. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України. К. : Юстініан, 2013. 608 с.
28. Каткова Т. Г. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини: правові аспекти. Х. : Титул, 2007. 181 с.
29. Баланюк Ю. С. Політико-правові механізми формування та збереження об’єктів нерухомої культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні : дис. … канд. політ. наук : 23.00.02 / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2016. 212 с.
30. Литовченко В. В. Роль ЮНЕСКО в охороні та збереженні культурної спадщиини в Україні (1954–2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. Наук : 07.00.02 / Чорноморський держ. ун-т ім. П. Могили. Миколаїв, 2015. 20 с.
31. Андрес Г. О. Охорона культурної спадщини України в контексті світових інтеграційних процесів (друга половина XX – початок XXI століття) : дис. ... канд. іст. Наук : 26.00.05 / НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознав. К., 2009. 206 с.
32. Кудерська Н. І. Право культурної спадщини України. Спеціальна частина : підручник / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. Київ : НАКККіМ, 2015. 274 с.
33. Кот С. І. Українські культурні цінності в Росії: Проблема повернення в контексті історії та права. Сер. «Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи». Вип. 8. К., 1996. 91 с.
34. Кот С. Проблема повернення і реституції культурних цінностей, втрачених унаслідок Другої світової війни, в сучасних українсько-польських міждержавних відносинах. Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. 2015. Вип. 20. URL: http://resource.history.org.ua/publ/Uxxs_2015_20_7 (Дата звернення: 25.02.2019).
35. Кот С. Проблеми повернення культурних цінностей в українсько-російських міждержавних відносинах (1991 – 2015 років). Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. 2016. Вип. 21. URL: http://resource.history.org.ua/publ/Uxxs_2016_21_15 (Дата звернення: 25.02.2019).
36. Кот С. І. Про ратифікацію Україною Другого Протоколу (1999 р.) до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року : Інформаційно-аналітична записка / НАН України, Інститут історії України. К., 2017. 43 с.
37. Кот С. І. Про ратифікацію Україною Конвенції ЮНІДРУА про викрадені чи нелегально вивезені предмети культури (Рим, 24 червня 1995 р.) : Інформаційно-аналітична довідка / НАН України, Інститут історії України. К., 2017. 7 с.
38. Кот С. І. Про стан збереження культурної спадщини України: Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» 18 квітня 2018 р. / Відп. ред. В. М. Даниленко. НАН України; Інститут історії України, Центр досліджень історико-культурної спадщини України. К. : Інститут історії України. 43 с.
39. Міжнародний досвід охорони культурної спадщини та пам’яткоохоронне законодавство України : матеріали конференції (18–19 квітня 2002 р.) / гол. ред. Л. М. Новохатько ; НДІ пам’яткоохоронних досліджень. К. : Стилос, 2002. 194 с.
40. Надирова О. В. Діяльність державних і громадських організацій Франції по збереженню культурної спадщини (1991 – 2004 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Київський славістичний університет. Київ, 2009. 197 с.
41. Ясинецька О. А. Пам’ятки культурної спадщини ХІ – ХІІ ст. у Польщі в контексті її династичних взаємин з Київською Руссю : дис. … канд. іст. Наук : 26.00.05 / Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Київ, 2018. 358 с.
42. Катаргіна Т. І. Розвиток системи збереження пам’яток історії та культури у Великобританії, США, Канаді (1960 – 80-ті рр.) : дис. ... канд. іст. Наук : 07.00.02 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. К., 2000. 185 с.
43. Рой А. Т. Проблема збереження культурної спадщини Латинської Америки у міжнародній співпраці країн регіону : автореф. дис. ... канд. політ. Наук : 23.00.04 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2017. 20 с.
44. Кучменко Е. М. Історико-культурна спадщина країн Азії та Африки в новий час / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. К. : Стилос, 1998. 320 с.
45. Єпіфанов О. В. Конституційно-правові засади охорони культурної спадщини: проблеми теорії та практики : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Інститут законодавства Верховної Ради України; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2018. 193 с.
46. Кудерська Н. І. Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження матеріальної культурної спадщини в Україні: теорія і практика : монографія. К. : НАКККіМ, 2013. 448 с.
47. Кудерська Н. І. Право культурної спадщини України. Загальна частина : підручник / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. Київ : НАКККіМ, 2014. 258 с.
48. Антошкіна В. К., Мурзін В. Ю. Роль юристів та правоохоронців у збереженні культурно-історичної спадщини : навч.-метод. посіб. / Запорізький юридичний ін-т Дніпропетровського держ. ун-ту ВС України; Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. Донецьк : Юго-Восток, 2007. 132 c.
49. Антошкіна В. К., Мурзін В. Ю., Таран В. О. Охорона культурно-історичної спадщини у світлі сучасного законодавства України : монографія / Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту МВС України; Берд. ун-т менедж. і бізнесу. Донецьк : Юго-Восток, 2011. 140 с.
50. Холодок В. Д. Державне управління охороною культурної спадщини в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. Харків, 2014. 20 с.
51. Холодок В. Д. Державне управління охороною культурної спадщини в Україні: стан і перспективи розвитку. Державне будівництво. 2011. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_49 (Дата звернення: 25.02.2019).
52. Бойко Л. О. Діяльність Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (друга половина XX – початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. Наук : 26.00.01 / Київ. нац. ун-т культури і мистец. К., 2012. 20 с.
53. Федорова Л. Д. Діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва зі збереження культурної спадщини України. 1910–1920 рр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. К. : [б.в.], 2008. 296 c.
54. Качковська Л. Р. Діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва щодо вивчення і збереження культурної спадщини Правобережної України : дис. ... канд. іст. Наук : 26.00.05 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2012. 190 с.
55. Горькова А. О. Охорона археологічної спадщини у діяльності державних та громадських установ Києва (1835 – 1934) : автореф. дис. ... канд. істор. Наук : спец. 26.00.05 / Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Київ, 2015. 22 с.
56. Стрижова І. А. Одеське товариство історії і старожитностей (1839 – 1922 рр.): збереження історико-культурної спадщини Південної України : автореф. дис. ... канд. іст. Наук : 07.00.01 / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. О., 2013. 16 с.
57. Каткова Т. Г. Діяльність ОВС України з питань захисту культурної спадщини: адміністративно-правові аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2008. 242 с.
58. Каткова Т. Г. Діяльність ОВС України з питань захисту культурної спадщини: адміністративно-правові аспекти : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х., 2008. 20 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%93.$ (Дата звернення: 25.02.2019).
59. Пивовар І. В. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про культурну спадщину України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. К., 2010. 281 с.
60. Кузьменко О. В., Пивовар І. В. Адміністративно-правова охорона культурної спадщини України : монографія. К. : [Аванпост-прим], 2010. 97 с.
61. Докучаєва В. Ю. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері охорони культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя, 2011. 19 c.
62. Одайник Б. М. Кримінальна відповідальність за знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. О., 2010. 215 с.
63. Базелю В. В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Х., 2012. 20 c.
64. Бочарников С. О. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. Дніпропетровськ, 2012. 20 с.
65. Каткова Т. Г., Каткова Т. В. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із посяганням на культурну спадщину : практ. посіб. Х. : Право, 2011. 240 с.
66. Асейкін Р. В. Посягання на об’єкти культурної спадщини: криміналогічна характеристика та запобігання. Сімферополь : КРП «Вид-во «Кримнавчпеддержаввидав», 2014. 114 с.
67. Зверховська В. Ф. Культурні цінності як об’єкти цивільних прав : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Національний університет «Одеська юридична академія». О., 2015. 212 арк.
68. Мещеряков В. В. Механізми державного регулювання у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури в регіонах : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ, 2016. 305 c.
69. Малишева О. В. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект) : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. Х., 2008. 19 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92.$ (Дата звернення: 25.02.2019).
70. Бритюк О. О., Ращупкіна Ю. В., Щербаченко В. В. Археологи проти корупції. Протидія корупції в галузі охорони культурної спадщини. Луганськ : Янтар, 2007. 132 с.
71. Принь О. В. Становлення і розвиток державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі (1945 – 1991 рр.) : дис. ... канд. іст. Наук : 26.00.05 / НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства. К., 2009. 245 с.
72. Принь О. В. Літопис охорони культурної спадщини в Україні 1945 – 1991 років (за матеріалами Донецької та Луганської областей) : монографія / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, НАН України; Центр пам’яткознавства НАНУ і УТОПІК. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. 336 с.
73. Звіряка А. І. Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра як пам’ятка культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 26.00.05 / НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства. Київ, 2015. 20 с.
74. Мокроусова О. Г. Культурна спадщина Києва в контексті історії архітектурних конкурсів XIX – початку XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. Наук : 26.00.05 / НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства. Київ, 2014. 22 с.
75. Присяжнюк О. М. Становлення і розвиток системи охорони культурної спадщини Одеської області (1944 – 2009 рр.) : дис. ... канд. іст. Наук : 26.00.05 / НАН України, УТОПіК, Центр пам’яткознавства. К., 2010. 213 с.
76. Ткаченко В. Ю. Православна Глухівщина: історко-культурна спадщина Глухівського краю. 2-е вид., перероб. й доп. Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. 256 с.
77. Хлівнюк О. В. Охорона культурної спадщини в Криму (1887 – 1941 рр.): дис. ... канд. іст. Наук : 26.00.05 / Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. Сімф., 2009. 222 с.

References:
1. Mazur, T. V. (2019). Pravovi zasady zakhystu kulturnoi spadshchyny v zarubizhnykh doslidzhenniakh. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1, 8–21. DOI https://doi.org/10.32886/instzak.2019.01.01 [in Ukrainian].
2. Akulenko, V. I. (1991). Okhorona pamiatok kultury v Ukraini (1917 – 1990). K. : Vyshcha shk. [in Ukrainian].
3. Kurylo, T. V. (2003). Stanovlennia i rozvytok zakonodavstva pro okhoronu kulturnoi spadshchyny v Ukraini: istoryko-pravove doslidzhennia. (Dys. ... kand. yuryd. nauk) / Lvivskyi natsionalnyi un-t im. Ivana Franka. Lviv [in Ukrainian].
4. Kurylo, T. V. (2006). Pravova okhorona kulturnoi spadshchyny Ukrainy. Lviv : Lvivskyi yurydychnyi instytut MVS Ukrainy, vyd-vo «Novyi Svit – 2000» [in Ukrainian].
5. Usenko, O. V. (2011). Derzhavno-pravove rehuliuvannia vidnosyn u sferi okhorony kulturnoi spadshchyny. (Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk) / Nats. akad. vnutr. sprav. Kyiv. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A3%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%92.$ (Last accessed: 25.02.2019) (Last accessed: 25.02.2019) [in Ukrainian].
6. Myshchak, I. M. (2013). Zakonodavche zabezpechennia okhorony kulturnoi spadshchyny ta shliakhy yoho vdoskonalennia v Ukraini. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 3, 31–37 [in Ukrainian].
7. Myshchak, I. M. (2014). Osnovni napriamky rozvytku zakonodavstva shchodo okhorony kulturnoi spadshchyny v Ukraini. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1, 14–19 [in Ukrainian].
8. Myshchak, I. M. (2017). Osnovni napriamky zakonoproektnoi roboty shchodo udoskonalennia okhorony kulturnoi spadshchyny v Ukraini. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 3, 1 –18 [in Ukrainian].
9. Myshchak, I. M. (2015). Pravove rehuliuvannia protsesu formuvannia y napovnennia Derzhavnoho reiestru nerukhomykh pamiatok Ukrainy. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2, 15–20 [in Ukrainian].
10. Myshchak, I. M. (2014). Normatyvno-pravove zabezpechennia formuvannia Derzhavnoho reiestru natsionalnoho kulturnoho nadbannia ta shliakhy yoho vdoskonalennia v Ukraini. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2014, 4, 19–24 [in Ukrainian].
11. Nestulia, O. O. (1993). Vyzvolni zmahannia ukrainskoho narodu i okhorona pamiatok kultury (1917 – 1920 rr.). Poltava [in Ukrainian].
12. Nestulia, O. O. (1994). Bilia vytokiv derzhavnoi systemy okhorony pamiatok kultury v Ukraini (Doba Tsentralnoi Rady, Hetmanshchyny, Dyrektorii). K.; Poltava [in Ukrainian].
13. Nestulia, O., Nestulia, S. (Uporiad.). Ukrainski kulturni tsinnosti v Rosii: Na shliakhu do dialohu. 1926 – 1930. (2002). Poltava: RVV PUSKU [in Ukrainian].
14. Khudolei, O. S. (2008). Transformatsiia pamiatkookhoronnoi spravy u protsesi stanovlennia nezalezhnoi Ukrainy (90-ti rr. XX – pochatok XXI st.). (Dys. ... kand. ist. Nauk) / Cherkaskyi derzh. tekhnolohichnyi un-t. Luhansk [in Ukrainian].
15. Rudyka, N. M. (2012). Stanovlennia ta rozvytok normatyvnoi bazy okhorony pamiatok arkheolohii v Ukraini (1991 – 2011 roky). )Avtoref. dys. ... kand. istor. Nauk) / Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i Ukrainskoho tovarystva okhorony pamiatok istorii ta kultury. Kyiv [in Ukrainian].
16. Vecherskyi, V. V. (2002). Vtracheni obiekty arkhitekturnoi spadshchyny Ukrainy. K. : NDITIAM [in Ukrainian].
17. Osnovy pamiatkoznavstva / [Havryliuk O. N. ta in.] ; pid zah. red. d-ra tekhn. nauk, prof. Hriffena L. O., kand. ist. nauk, dots. Tytovoi O. M. ; Tsentr pamiatkoznavstva Nats. akad. nauk Ukrainy i Ukr. t-va okhorony pamiatok istorii ta kultury (2012). K. : Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOPIK [in Ukrainian].
18. Okhorona istoryko-kulturnoi spadshchyny: istoriia ta suchasnist: tezy dopovidei nauk.- prakt. konf., prysviach. 30-richchiu Ukr. t-va okhorony pamiatok istorii ta kultury, 18 hrudnia 1996 r., m. Kyiv / Ukr. t-vo okhorony pamiatok istorii ta kultury, Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy ta UTOPIK ; vidp. red. P. P. Tolochko [ta in.] (1996). Kyiv [in Ukrainian].
19. Chetverti Zarembivski chytannia : materialy Chetvertykh Vseukr. Zarembiv. nauk. chytan «Ukrainske pamiatkoznavstvo: suchasni problemy ta tendentsii», prysviach. 150-richchiu vid dnia narodzh. akad. V. I. Vernadskoho, m. Kyiv, 17 kvit. 2013 r. / Tsentr pamiatkoznavstva Nats. akad. nauk Ukrainy i Ukr. t-va okhorony pamiatok istorii ta kultury ; [redkol. : Tytova O. M. (holova) ta in.] (2013). K. : Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOPIK [in Ukrainian].
20. Horbyk, V., Denysenko, H. (2012). «Zvid pamiatok istorii ta kultury Ukrainy» u doslidzhenni i okhoroni kulturnoi spadshchyny: dosvid, problemy, perspektyvy. K. : Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].
21. Kot, S. I. ta in. (2015). Kulturna spadshchyna v konteksti «Zvodu pamiatok istorii ta kultury Ukrainy» / NAN Ukrainy, In-t istorii Ukrainy, Tsentr doslidzh. ist.-kultur. spadshchyny Ukrainy, Ukr. t-vo okhorony pamiatok istorii ta kultury. Kyiv : In-t istorii Ukrainy [in Ukrainian].
22. Tradytsiina kultura v umovakh hlobalizatsii: problema zberezhennia i onovlennia etnichno-kulturnoi spadshchyny: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 27-28 serpnia 2008r. / red. kol. L. V. Anuchyna [ta in.] ; Kharkivska oblasna derzh. administratsiia. Upravlinnia kultury i turyzmu, Kharkivskyi oblasnyi tsentr narodnoi tvorchosti. (2008). Kh. : ATOS [in Ukrainian].
23. Diialnist muzeiv prosto neba u zberezhenni kulturnoi spadshchyny ta vidrodzhenni dukhovnosti narodu : materialy Mizhnar. nauk. konf. / vidp. red. M. Khodakivskyi [ta in.] ; Muzei narodnoi arkhitektury ta pobutu Ukrainy, Asotsiatsiia ukrainskykh etnolohiv. (1997). Kyiv [in Ukrainian].
24. Problemy zakhystu i okhorony kulturnoi spadshchyny: materialy nauk.-prakt. konf. / Derzhavnyi istoryko-arkhitekturnyi zapovidnyk «Starodavnii Kyiv». (1995). Kyiv [in Ukrainian].
25. Melnychuk, O. I. (2008). Mizhnarodno-pravovyi status vsesvitnoi kulturnoi i pryrodnoi spadshchyny. K. : Nauk. dumka [in Ukrainian].
26. Ptukha, S. S. (2012). Pravovi aspekty diialnosti Rady Yevropy u sferi okhorony ta vykorystannia kulturnoi spadshchyny. (Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk) / NAN Ukrainy, In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. Kyiv [in Ukrainian].
27. Akulenko, V. I. (2013). Mizhnarodne pravo okhorony kulturnykh tsinnostei ta yoho implementatsiia u vnutrishnomu pravi Ukrainy. K. : Yustinian [in Ukrainian].
28. Katkova, T. H. (2007). Diialnist YuNESKO u sferi zberezhennia kulturnoi spadshchyny: pravovi aspekty. Kh. : Tytul [in Ukrainian].
29. Balaniuk, Yu. S. (2016). Polityko-pravovi mekhanizmy formuvannia ta zberezhennia obiektiv nerukhomoi kulturnoi spadshchyny YuNESKO v Ukraini. (Dys. … kand. polit. nauk) / Chernivetskyi natsionalnyi universytet imeni Yuriia Fedkovycha. Chernivtsi [in Ukrainian].
30. Lytovchenko, V. V. (2015). Rol YuNESKO v okhoroni ta zberezhenni kulturnoi spadshchyyny v Ukraini (1954–2010 rr.). (Avtoref. dys. ... kand. ist. Nauk) / Chornomorskyi derzh. un-t im. P. Mohyly. Mykolaiv [in Ukrainian].
31. Andres, H. O. (2009). Okhorona kulturnoi spadshchyny Ukrainy v konteksti svitovykh intehratsiinykh protsesiv (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia). (Dys. ... kand. ist. Nauk) / NAN Ukrainy, Ukr. t-vo okhorony pamiatok istorii ta kultury, Tsentr pamiatkoznav. Kyiv [in Ukrainian].
32. Kuderska, N. I. (2015). Pravo kulturnoi spadshchyny Ukrainy. Spetsialna chastyna: pidruchnyk / Nats. akad. ker. kadriv kultury i mystetstv, Ukr. derzh. un-t finansiv ta mizhnar. torhivli. Kyiv : NAKKKiM [in Ukrainian].
33. Kot, S. I. (1996). Ukrainski kulturni tsinnosti v Rosii: Problema povernennia v konteksti istorii ta prava. Ser. «Povernennia kulturnoho nadbannia Ukrainy: problemy, zavdannia, perspektyvy», (Vyp. 8). Kyiv [in Ukrainian].
34. Kot, S. (2015). Problema povernennia i restytutsii kulturnykh tsinnostei, vtrachenykh unaslidok Druhoi svitovoi viiny, v suchasnykh ukrainsko-polskykh mizhderzhavnykh vidnosynakh. Ukraina XX stolittia: kultura, ideolohiia, polityka, (Vyp. 20). URL: http://resource.history.org.ua/publ/Uxxs_2015_20_7 (Last accessed: 25.02.2019) [in Ukrainian].
35. Kot, S. (2016). Problemy povernennia kulturnykh tsinnostei v ukrainsko-rosiiskykh mizhderzhavnykh vidnosynakh (1991 – 2015 rokiv). Ukraina XX stolittia: kultura, ideolohiia, polityka, (Vyp. 21). URL: http://resource.history.org.ua/publ/Uxxs_2016_21_15 (Last accessed: 25.02.2019) [in Ukrainian].
36. Kot, S. I. (2017). Pro ratyfikatsiiu Ukrainoiu Druhoho Protokolu (1999 r.) do Haazkoi konventsii pro zakhyst kulturnykh tsinnostei u vypadku zbroinoho konfliktu vid 14 travnia 1954 roku: Informatsiino-analitychna zapyska / NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
37. Kot, S. I. (2017). Pro ratyfikatsiiu Ukrainoiu Konventsii YuNIDRUA pro vykradeni chy nelehalno vyvezeni predmety kultury (Rym, 24 chervnia 1995 r.): Informatsiino-analitychna dovidka / NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
38. Kot, S. I. (2018). Pro stan zberezhennia kulturnoi spadshchyny Ukrainy: Informatsiino-analitychni materialy do parlamentskykh slukhan «Stan, problemy ta perspektyvy okhorony kulturnoi spadshchyny v Ukraini» 18 kvitnia 2018 r. / Vidp. red. V. M. Danylenko. NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy, Tsentr doslidzhen istoryko-kulturnoi spadshchyny Ukrainy. K.: Instytut istorii Ukrainy [in Ukrainian].
39. Mizhnarodnyi dosvid okhorony kulturnoi spadshchyny ta pamiatkookhoronne zakonodavstvo Ukrainy: materialy konferentsii (18–19 kvitnia 2002 r.) / hol. red. L. M. Novokhatko ; NDI pamiatkookhoronnykh doslidzhen. (2002). K. : Stylos [in Ukrainian].
40. Nadyrova, O. V. (2009). Diialnist derzhavnykh i hromadskykh orhanizatsii Frantsii po zberezhenniu kulturnoi spadshchyny (1991 – 2004 rr.). (Dys. … kand. ist. Nauk) / Kyivskyi slavistychnyi universytet. Kyiv [in Ukrainian].
41. Yasynetska, O. A. (2000). Pamiatky kulturnoi spadshchyny XI – XII st. u Polshchi v konteksti yii dynastychnykh vzaiemyn z Kyivskoiu Russiu. (Dys. … kand. ist. Nauk) / Tsentr pamiatkoznavstva Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy i Ukrainskoho tovarystva okhorony pamiatok istorii ta kultury. Kyiv [in Ukrainian].
42. Katarhina, T. I. (2000). Rozvytok systemy zberezhennia pamiatok istorii ta kultury u Velykobrytanii, SShA, Kanadi (1960 – 80-ti rr.). (Dys. ... kand. ist. Nauk) / Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t istorii Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
43. Roi, A. T. (2017). Problema zberezhennia kulturnoi spadshchyny Latynskoi Ameryky u mizhnarodnii spivpratsi krain rehionu. (Avtoref. dys. ... kand. polit. nauk) / Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. Kyiv [in Ukrainian].
44. Kuchmenko, E. M. (1998). Istoryko-kulturna spadshchyna krain Azii ta Afryky v novyi chas / Natsionalnyi pedahohichnyi un-t im. M.P.Drahomanova. K. : Stylos [in Ukrainian].
45. Yepifanov, O. V. (2018). Konstytutsiino-pravovi zasady okhorony kulturnoi spadshchyny: problemy teorii ta praktyky. (Dys. … kand. yuryd. nauk) / Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V. N. Karazina [in Ukrainian].
46. Kuderska, N. I. (2013). Administratyvno-pravove rehuliuvannia okhorony ta zberezhennia materialnoi kulturnoi spadshchyny v Ukraini: teoriia i praktyka. K. : NAKKKiM [in Ukrainian].
47. Kuderska, N. I. (2014). Pravo kulturnoi spadshchyny Ukrainy. Zahalna chastyna: pidruchnyk / Nats. akad. ker. kadriv kultury i mystetstv, Ukr. derzh. un-t finansiv ta mizhnar. torhivli. Kyiv : NAKKKiM [in Ukrainian].
48. Antoshkina, V. K., Murzin, V. Yu. (2007). Rol yurystiv ta pravookhorontsiv u zberezhenni kulturno-istorychnoi spadshchyny: navch.-metod. posib. / Zaporizkyi yurydychnyi in-t Dnipropetrovskoho derzh. un-tu VS Ukrainy, Berdianskyi un-t menedzhmentu i biznesu. Donetsk : Yuho-Vostok [in Ukrainian].
49. Antoshkina, V. K., Murzin, V. Yu., Taran, V. O. (2011). Okhorona kulturno-istorychnoi spadshchyny u svitli suchasnoho zakonodavstva Ukrainy / Zaporiz. yuryd. in-t Dnipropetr. derzh. un-tu MVS Ukrainy, Berd. un-t menedzh. i biznesu. Donetsk : Yuho-Vostok [in Ukrainian].
50. Kholodok, V. D. (2014). Derzhavne upravlinnia okhoronoiu kulturnoi spadshchyny v Ukraini. (Avtoref. dys. ... kand. nauk z derzh. upr.) / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Kharkiv. rehion. in-t derzh. upr. Kharkiv [in Ukrainian].
51. Kholodok, V. D. (2011). Derzhavne upravlinnia okhoronoiu kulturnoi spadshchyny v Ukraini: stan i perspektyvy rozvytku. Derzhavne budivnytstvo, 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_1_49 (Last accessed: 25.02.2019) [in Ukrainian].
52. Boiko, L. O. (2012). Diialnist Ukrainskoho tovarystva okhorony pamiatok istorii ta kultury (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia). (Avtoref. dys. ... kand. ist. nauk) / Kyiv. nats. un-t kultury i mystets. Kyiv [in Ukrainian].
53. Fedorova, L. D. (2008). Diialnist Kyivskoho tovarystva okhorony pam`iatok starovyny i mystetstva zi zberezhennia kulturnoi spadshchyny Ukrainy. 1910-1920 rr. / Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t istorii Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
54. Kachkovska, L. R. (2012). Diialnist Kyivskoho tovarystva okhorony pamiatok starovyny i mystetstva shchodo vyvchennia i zberezhennia kulturnoi spadshchyny Pravoberezhnoi Ukrainy. (Dys. ... kand. ist. nauk) / Volyn. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. Lutsk [in Ukrainian].
55. Horkova, A. O. (2015). Okhorona arkheolohichnoi spadshchyny u diialnosti derzhavnykh ta hromadskykh ustanov Kyieva (1835 – 1934). (Avtoref. dys. ... kand. istor. nauk) / Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i Ukrainskoho tovarystva okhorony pamiatok istorii ta kultury. Kyiv [in Ukrainian].
56. Stryzhova, I. A. (2013). Odeske tovarystvo istorii i starozhytnostei (1839 – 1922 rr.): zberezhennia istoryko-kulturnoi spadshchyny Pivdennoi Ukrainy. (Avtoref. dys. ... kand. ist. nauk) / Odes. nats. un-t im. I. I. Mechnykova. Odesa [in Ukrainian].
57. Katkova, T. H. (2008). Diialnist OVS Ukrainy z pytan zakhystu kulturnoi spadshchyny: administratyvno-pravovi aspekty. (Dys. ... kand. yuryd. nauk) / Khark. nats. un-t vnutr. sprav. Kh. [in Ukrainian].
58. Katkova, T. H. (2008). Diialnist OVS Ukrainy z pytan zakhystu kulturnoi spadshchyny: administratyvno-pravovi aspekty. (Avtoref. dys... kand. yuryd. nauk) / Khark. nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%93.$ (Last accessed: 25.02.2019) [in Ukrainian].
59. Pyvovar, I. V. (2010). Administratyvna vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro kulturnu spadshchynu Ukrainy. (Dys. ... kand. yuryd. nauk) / Kyiv. nats. un-t vnutr. sprav. Kyiv [in Ukrainian].
60. Kuzmenko, O. V., Pyvovar, I. V. (2010). Administratyvno-pravova okhorona kulturnoi spadshchyny Ukrainy. K. : Avanpost-prym [in Ukrainian].
61. Dokuchaieva, V. Yu. (2011). Administratyvna vidpovidalnist za pravoporushennia u sferi okhorony kulturnoi spadshchyny. (Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk) / Zaporiz. nats. un-t. Zaporizhzhia [in Ukrainian].
62. Odainyk, B. M. (2010). Kryminalna vidpovidalnist za znyshchennia, ruinuvannia abo poshkodzhennia pamiatok – obiektiv kulturnoi spadshchyny. (Dys. ... kand. yuryd. nauk) / Odes. nats. un-t im. I. I. Mechnykova. Odesa [in Ukrainian].
63. Bazeliuk, V. V. (2012). Kryminalna vidpovidalnist za nezakonne provedennia poshukovykh robit na obiekti arkheolohichnoi spadshchyny, znyshchennia, ruinuvannia abo poshkodzhennia obiektiv kulturnoi spadshchyny. (Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk) / Nats. un-t «Iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho». Kharkiv [in Ukrainian].
64. Bocharnykov, S. O. (2012). Kryminalna vidpovidalnist za nezakonne provedennia poshukovykh robit na obiekti arkheolohichnoi spadshchyny, znyshchennia, ruinuvannia abo poshkodzhennia obiektiv kulturnoi spadshchyny. (Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk) / Dnipropetr. derzh. un-t vnutr. sprav. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].
65. Katkova, T. H., Katkova, T. V. (2011). Osoblyvosti rozsliduvannia zlochyniv, poviazanykh iz posiahanniam na kulturnu spadshchynu: prakt. posib. Kh. : Pravo [in Ukrainian].
66. Aseikin, R. V. (2014). Posiahannia na obiekty kulturnoi spadshchyny: kryminalohichna kharakterystyka ta zapobihannia. Simferopol : KRP «Vyd-vo «Krymnavchpedderzhavvydav» [in Ukrainian].
67. Zverkhovska, V. F. (2015). Kulturni tsinnosti yak obiekty tsyvilnykh prav. (Dys. ... kand. yuryd. nauk) / Natsionalnyi universytet «Odeska yurydychna akademiia». Odesa [in Ukrainian].
68. Meshcheriakov, V. V. (2016). Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia u sferi okhorony istoryko-kulturnoi spadshchyny ta pamiatok arkhitektury v rehionakh. (Dys. ... kand. nauk z derzh. upr.) / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].
69. Malysheva, O. V. (2008). Derzhavne upravlinnia sferoiu turyzmu ta okhoronoiu kulturnoi spadshchyny (rehionalnyi aspekt). (Avtoref. dys. ... kand. nauk z derzh. upr.) / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Khark. rehion. in-t derzh. upr. Kharkiv. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92.$ (Last accessed: 25.02.2019) [in Ukrainian].
70. Brytiuk, O. O., Rashchupkina, Yu. V., Shcherbachenko, V. V. (2007). Arkheolohy proty koruptsii. Protydiia koruptsii v haluzi okhorony kulturnoi spadshchyny. Luhansk : Yantar [in Ukrainian].
71. Pryn, O. V. (2009). Stanovlennia i rozvytok derzhavnoi systemy okhorony kulturnoi spadshchyny u Donbasi (1945 – 1991 rr.). (Dys. ... kand. ist. nauk) / NAN Ukrainy, Ukr. t-vo okhorony pamiatok istorii ta kultury, Tsentr pamiatkoznavstva. Kyiv [in Ukrainian].
72. Pryn, O. V. (2010). Litopys okhorony kulturnoi spadshchyny v Ukraini 1945 – 1991 rokiv (za materialamy Donetskoi ta Luhanskoi oblastei) / Luhan. derzh. un-t vnutr. sprav im. E. O. Didorenka, NAN Ukrainy, Tsentr pamiatkoznavstva NANU i UTOPIK. Luhansk: RVV LDUVS im. E. O. Didorenka [in Ukrainian].
73. Zviriaka, A. I. (2015). Istorychnyi landshaft Kyivskykh hir i dolyny r. Dnipra yak pamiatka kulturnoi spadshchyny. (Avtoref. dys. ... kand. ist. nauk) / NAN Ukrainy, Ukr. t-vo okhorony pamiatok istorii ta kultury, Tsentr pamiatkoznavstva. Kyiv [in Ukrainian].
74. Mokrousova, O. H. (2014). Kulturna spadshchyna Kyieva v konteksti istorii arkhitekturnykh konkursiv XIX – pochatku XX stolittia. (Avtoref. dys. ... kand. ist. Nauk) / NAN Ukrainy, Ukr. t-vo okhorony pamiatok istorii ta kultury, Tsentr pamiatkoznavstva. Kyiv [in Ukrainian].
75. Prysiazhniuk, O. M. (2010). Stanovlennia i rozvytok systemy okhorony kulturnoi spadshchyny Odeskoi oblasti (1944–2009 rr.). (Dys. ... kand. ist. nauk) / NAN Ukrainy, UTOPiK, Tsentr pamiatkoznavstva. Kyiv [in Ukrainian].
76. Tkachenko, V. Yu. (2006). Pravoslavna Hlukhivshchyna: istorko-kulturna spadshchyna Hlukhivskoho kraiu. 2. vyd., pererob. y dop. Hlukhiv : RVV HDPU [in Ukrainian].
77. Khlivniuk, O. V. (2009). Okhorona kulturnoi spadshchyny v Krymu (1887 – 1941 rr.). (Dys. ... kand. ist. nauk) / Tavr. nats. un-t im. V. I. Vernadskoho. Simf. [in Ukrainian].

Abstract views: 507
PDF Downloads: 145
Published
2019-06-21
How to Cite
Mazur, T. V. (2019). Legal protection of cultural heritage in Ukraine: status of research problem of domestic scientists. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (3), 8-28. https://doi.org/10.32886/instzak.2019.03.01