Monitoring of scientific development of modern base of sources of criminal judicial law of Ukraine.


  • A. A. Bygayuchuk аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики Національного університету державної фіскальної служби України.
Keywords: source of law, criminal judicial law, penal judicial law, legislation, scientific researches.

Abstract

The state of scientific developed of questions, related to the sources of criminal judicial right for Ukraine is reflected in the article. Scientific revisions in the field of criminal judicial legislation and basic achievements are analyzed in this area. Generalized directions and priorities of scientific researches of criminal judicial legislation and they are presented author kinds. Absence of modern complex scientific searches is established in relation to the questions of law as source of criminal judicial right in Ukraine.

References

1. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2004. 24 с.
2. Кухню Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2008. 14 с.
3. Коровайко О.І. Міжнародні стандарти кримінального судочинства в судовому провадженні України : монографія. Харків, 2016. 494 с.
4. Узунова О.В. Міжнародно-правові договори України як джерела кримінального-процесуального права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2009. 18 с.
5. Антонюк А.Б. Процесуальні засади міжнародного співробітництва при розслідуванні кримінальних правопорушень : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2016. 20 с.
6. Уваров В.Г. Міжнародно-правові стандарти у кримінальному процесі України : монографія. Харків, 2015. 416 с.
7. Гейц С.О. Норми кримінально-процесуального права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2008. 18 с.
8. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2009. 38 с.
9. Коваль А.А. Техніка формування норм права: кримінально-процесуальний аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2011. 20 с.
10. Щериця С.І. Чинність кримінально-процесуального закону : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2013. 20 с.
11. Дзейко Ж.О. Законодавча техніка в Україні (теоретико-історичне дослідження) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2011. 40 с.
12. Терлецька І.С. Законопроектування в Україні: теоретико-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 20 с.
13. Косович В.М. Загальнотеоретичні аспекти удосконалення нормативно-правових актів України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Львів, 2015. 40 с.
14. Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів : [монографія]. Київ : Юрінком Інтер, 2005. 512 с.
15. Красницька А.В. Процесуальні акти кримінального судочинства: юридична техніка, шляхи вдосконалення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2008. 19 с.
16. Атаманчук І.В. Генеза процесуального права України: тенденції, перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 21 с.
17. Савенко В.В. Закон у структурі правової реальності: філософсько-правовий аналіз : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Львів, 2017. 32 с.
18. Кузембаєв О.С. Джерела кримінально-правового регулювання в Україні: доктринальні аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Одеса, 2017. 305 с.
19. Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання суспільних відносин в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Луганськ, 2013. 386 с.
20. Загиней З.А. Герменевтика кримінального закону України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2016. 38 с.
21. Малярчук Т.В. Понятійний апарат кримінально-процесуального права України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 17 с.
22. Рибалко В.О. Оцінні поняття в кримінально-процесуальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2016. 20 с.
23. Забарний М.М. Прогалини у кримінальному процесуальному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ірпінь, 2017. 20 с.
24. Лейба О.А. Дефекти кримінального процесуального законодавства та засоби їх подолання : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2018. 244 с.
25. Вовк І.В. Теоретичні та прикладні проблеми застосування аналогії у кримінально-процесуальному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2012. 19 с.
26. Назаренко Р.І. Характеристика кримінально-процесуальних відносин на початковому етапі досудового провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2001. 18 с.
27. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система. Харків : Арсіс, 2002. 160 с.
28. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (1991–2014) / укл., передмова, вступ В.В. Тіщенка, О.П. Ващук, І.В. Гловюк, Т.Р. Короткого. Одеса, 2015. 668 с.
29. Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень. Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012, 2014, 2016. Випуски 3–6. 164 с., 220 с., 532 с.

Abstract views: 31
PDF Downloads: 34
Published
2018-12-26
How to Cite
Bygayuchuk, A. (2018). Monitoring of scientific development of modern base of sources of criminal judicial law of Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 49-57. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.07