Problems and prospects of legislative support of innovation development in Ukraine.


  • I. M. Myshchak доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу Інституту законодавства Верховної Ради України.
Keywords: law, legislative provision, state policy, innovations, technologies, science.

Abstract

The article analyzes the current legislation aimed at the legal provision of innovative development in Ukraine. It is pointed out by the disadvantages of state policy that hinder the development of innovations in Ukraine. Proposals for improvement of legislative support of innovation sphere are presented.

References

1. Entrepreneurship and Innovation in Evolving Economies: The Role of Law» / edited by Megan M. Carpenter. Cheltenham UK, Northampton USA, 2012. 261 p.
2. Critical Studies of Innovation: Alternative Approaches to the Pro-Innovation Bias» / edited by Benoît Godin. Cheltenham UK, Northampton USA, 2017. 335 p.
3. Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах – членах ЄС. Legal regulation of innovation activity in the European Union and EU member-states / Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні» EuropeAid/127694/C/SER/UA, Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України ; за ред. Габріеля Авігдора, Бельгія, Юрія Капіци, Україна. К. : Фенікс, 2011. 703 с.
4. Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2010 р. / Нац. акад. правових наук України [та ін.] ; [ред. кол.: Ю. П. Битяк та ін.]. Х. : [НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування], 2010. 156 с.
5. Адамюк Д. І. Інноваційний продукт як об'єкт правового регулювання за законодавством України та ЄС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2016. 20 с.
6. Ашон Т. П. Інноваційна діяльність України в контексті міжнародного науково-технічного співробітництва : дис... канд. екон. наук: 08.05.01; Донецький національний ун-т. Донецьк, 2006. 215 арк.
7. Гришова І. Ю., Гнатьєва Т. М. Проблеми формування інноваційної системи України. Інноваційна економіка. 2012. № 12. С. 54 – 62.
8. Баранов О. Г. Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності : дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01; НАН України, Держ. установа «Ін-т економіки та прогнозування». К., 2006. 235 арк.
9. Гаман М. В. Державне управління інноваційною діяльністю в Україні: дис. ... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02; Національна академія держ. управління при Президентові України. К., 2005. 424 арк.
10. Лазутін Г. І. Державне регулювання інноваціної сфери : дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. К., 2003. 201 арк.
11. Франчук Т. О. Державне стратегічне управління інноваційною діяльністю в реальному секторі економіки: дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02; Національна академія держ. управління при Президентові України. К., 2008. 190 арк.
12. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності : зб. законодавчих актів: за станом на 25 травня 2007 року / Верховна Рада України. Офіц. вид. К. : Парлам. вид-во, 2007. 152 с.
13. Законодавство України у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності : зб. законодав. актів : станом на 1 лют. 2013 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти ; [упоряд.: М. М. Шевченко та ін. ; голова редкол. Л. М. Гриневич]. К. : Парламентське видавництво, 2013. 397 с.
14. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
15. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 13 грудня 1991 р. № 1977-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
16. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n946
17. Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України : Схвалено Постановою Верховної Ради України від 13 липня 1999 року № 916-XIV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-14
18. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 липня 1999 р. № 991-XIV. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/523-16http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/991-14
19. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15
20. Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні : Постанова Верховної Ради України від 16 червня 2004 р. № 1786-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 43 – 44. Ст. 494.
21. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 вересня 2006 р. № 143-V. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16
22. Про науковий парк «Київська політехніка» : Закон України від 22 грудня 2006 р. № 523-V. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/523-16
23. Про наукові парки» : Закон України від 25 червня 2009 р. № 1563-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
24. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 16 січня 2003 р. № 433-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/433-15
25. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
26. Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1056. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-п
27. Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 749. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/79612183
28. Проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства промисловості та інновацій України - центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної промислової та інноваційної політики № 8359 від 16.05.2018 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64000
29. Пояснювальна записка до проекту Постанови Верховної Ради України «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства промисловості та інновацій України – центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної промислової та інноваційної політики». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64000
30. Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 701. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/701-2012-%D0%BF#n11
31. Про утворення Ради з розвитку інновацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 895. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895-2017-п
32. Про ратифікацію Заяви про членство України в Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA» : Закон України від 1 жовтня 2008 р. № 610-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/610-17
33. Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Закон України від 15 липня 2015 р. № 604-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/604-19
34. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо створення Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-18
35. Про ратифікацію Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» : Закон України від 15 липня 2015 р. № 604-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/604-19
36. Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2017 році. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua

Abstract views: 60
PDF Downloads: 40
Published
2018-12-26
How to Cite
Myshchak, I. (2018). Problems and prospects of legislative support of innovation development in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 34-43. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.05