Bases and remedies for protection of corporate rights in ECHR case law.


  • N. Ye. Blazhivska кандидат юридичних наук, докторант Інституту законодавства Верховної Ради України.
Keywords: corporate rights, ECtHR case law, corporate rights violations, finding of rights violations, just satisfaction.

Abstract

Article deals with research protection of corporate rights under the case law of the ECtHR. It is determined that corporate rights fall under Art. 1 of the Protocol 1 and Art. 6 of the ECHR. Both property and non-property corporate rights are protected in their unity, both from violations by the state and from violations by other persons, in particular, other members of the economic partnership or the economic partnership itself.

References

1. Case of Sovtransavto Holding v. Ukraine: Court (Fourth Section) Judgment. 25.07.2002. App. No. 48553/99. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60634
2. Case of Agrokompleks v. Ukraine: Court (Fifth Section) Judgment (Merits). 06.10.2011. App. No. 23465/03. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106636
3. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. К., 2015. 128 с.
4. Bramelid and Malmström v. Sweden: Commission (Plenary) Decision. 12/10/1982. App. No 8588/79 8589/79. URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/ conversion/pdf?library=ECHR&id=001-74445&filename=BRAMELID%20v.%20 SWEDEN.pdf
5. Company S. and T. v. Sweden: Commission (Plenary) Decision. 11/12/1986 App. No(s). 11189/84. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1275
6. Карнаух Б.П. Поняття майна в контексті статті 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Проблеми законності. 2016. Вип. 132. С. 205–214.
7. Данелія О.С. Юридичні особи як суб’єкти звернення до Європейського суду з прав людини. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 1. С. 104–109.
8. Шимон С.І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин. К. : Юрінком Інтер, 2014. 664 с.
9. Постанова Верховного Суду України від 4 лютого 2015 року у справі № 3-216гс14. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/42708922
10. Case of Terem LTD, Chechetkin and Olius v. Ukraine: Court (Second Section) Judgment (Merits and Just Satisfaction). 18.10.2005 App. No 70297/01. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70638
11. Case of Agrotexim and others v. Greece: Court (Chamber) Judgment. 24.10.1995. App. No. 14807/89. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57951
12. Case of X and Y v. The Netherlands: Court (Chamber) Judgment (Merits and Just Satisfaction). 26.03.1985. App. No. 8978/80. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-57603
13. Посикалюк О.О. Механізм примусового продажу акцій squeeze-out: досвід ЄС та перспективи впровадження в законодавство України. Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць /за заг. ред. Ю. В. Білоусова. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2015. С. 94–102.
14. Case of Reisner v. Turkey: Court (Second Section). Judgment (Just Satisfaction) 01.12.2016. App. No. 46815/09. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-168932
15. Бєлкін М.Л. Проблеми судового захисту майнових прав акціонерів в світлі рішень Європейського суду з прав людини. Часопис Академії адвокатури України. 2012. № 17 (4’2012). URL: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/ article/view/199/220
16. Case of Offerhaus and Offerhaus v. the Netherlands: Court (First Section) Decision. 16.01.2001. App. No. 35730/97. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5672
17. Case of Murtić and Ćerimović v. Bosnia and Herzegovina: Court (Fourth Section) Judgment (Merits and Just Satisfaction). 19.06.2012. App. No. 6495/09. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111518
18. Посикалюк О.О. Захист особистих немайнових прав фізичної особи Європейським Судом з прав людини. Університетські наукові записки. 2008. № 3 (27). С. 124–128.
19. Case of Kohlhofer and Minarik v. Czech Republic: Court (Fourth Section) Judgment (Merits and Just Satisfaction). 15.10.2009. App. No. 32921/03, 28464/04, 5344/05. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95099
20. Монастырский Ю.Э. Убытки вследствие умаления корпоративных прав. Закон. 2017. № 7. С. 66–77.
21. Case of Lithgow and Others v. The United Kingdom: Court (Plenary) Judgment (Merits). 08.07.1986. App. No. 9006/80 9262/81 9263/81. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57526
22. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин : постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 4. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004600-16
23. Примак В.Д. Допустимість відшкодування моральної шкоди, завданої у зв’язку з вчиненням або порушенням корпоративного правочину. Корпоративні право чини : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 вересня 2013 року). Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. С. 154–158.
24. Affaire Sovtransavto Holding c. Ukraine: Court (Fourth Section) Judgment (Just Satisfaction). 02.10.2003. App. No. 48553/99. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65888

Abstract views: 31
PDF Downloads: 27
Published
2018-12-26
How to Cite
Blazhivska, N. (2018). Bases and remedies for protection of corporate rights in ECHR case law. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 27-33. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.04