Monitoring of legal conflicts and gaps in the legislation of Ukraine.


  • I. I. Onyshchuk доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ.
Keywords: legal monitoring, legal expertise, legal conflict, legal gap, efficiency of normative legal acts, legal regulation.

Abstract

The issue of monitoring conflicts and gaps in the legislation of Ukraine has been developed in the article. Some of the draft laws submitted for consideration by the Verkhovna Rada of Ukraine of the VIII convocation, on which the remarks and proposals of the Supreme Court of Ukraine were raised, are analyzed. Examples of legal conflicts and incompleteness of structural construction of bills are given. The expediency of elimination of deficiencies in legislation by means of monitoring mechanisms is substantiated.

References

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Чепурнова Н.М., Серёгин А.В. Теория государства и права : учеб. пособ. Москва : ЕАОИ, 2007. 465 с.
3. Усатий Г.О. Сутність кримінально-правового компромісу та його можливості. URL: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/nomer1/usat.html (дата звернення: 10.08.2018)‎.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу) : проект Закону України № 3501 від 20.11.2015 / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57162 (дата звернення: 12.09.2018).
5. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст. 412; 2014. № 27. Ст. 915.
6. Кодекс законів про працю України : затверджений Законом України № 322-VIII від 10.12.1971. Відомості Верховної Ради України. 1971. Дод. до № 50. Ст. 375) / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 12.08.2018).
7. Онищук І.І. Проблеми законодавчого врегулювання питань новітніх релігійних рухів в Україні. Нормативно-правове регулювання діяльності новітніх релігійних рухів і сект: міжнародний досвід та українські перспективи : збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 30–31 березня 2017 р.). Львів: НВФ «Українські технології», 2017. С. 29–32.
8. Езеров А.А. Конфликтологическая экспертиза конституционного законодательства. Актуальні проблеми держави і права. 2009. С. 376–285.
9. Висновок на проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану щодо приведення їх у відповідність з європейськими стандартами» № 3272 від 8 жовтня 2015 р. Верховний Суд України. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/b58056fd9c7f6dc4c225745700474565/abdab04c18f092e3c2257f3a0053a705?OpenDocument (дата звернення: 05.09.18).
10. Шухарева А.В. Мониторинг утративших силу нормативных правовых актов как средство повышения эффективности современного правотворчества. Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской Академии МВД России. Нижний Новгород, 2013. № 23. С. 220–224.
11. Bobbio N. Teoria generale del diritto. Torino : G. Giappichelli Editore, 1993. 297 p.
12. Волинка К.Г. Теорія держави і права : навч. посіб. Київ : МАУП, 2003. 240 с.
13. Онищук І.І. Сутність правового моніторингу в механізмі правового регулювання. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. 2015. № 12. С. 54–61.
14. Тихомиров Ю.А. Роль правового мониторинга в обеспечении эффективности правовой ситемы. Мониторинг права в Российской Федерации. Вестник Совета Федерации. Москва, 2006. № 4(5). С. 22–28.
15. Ефективність законодавства України (питання моніторингу колізій) / Заг. ред. В.О. Зайчука. Випуск 2. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 228 с.
16. Ефективність законодавства України (питання моніторингу колізій). К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. 405 с.

Abstract views: 172
PDF Downloads: 59
Published
2018-12-26
How to Cite
Onyshchuk, I. (2018). Monitoring of legal conflicts and gaps in the legislation of Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 21-26. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.03