Methodology for Research on the Legal Protection of Cultural Heritage in Ukraine.


  • T. V. Mazur кандидат юридичних наук, заступник Міністра культури України.
Keywords: methodology, scientific approaches, principles of research, research methods, protection of cultural heritage.

Abstract

The article outlines the main methodological approaches to the study of the legal protection of cultural heritage in Ukraine. The principles and methods of scientific research are described, their role in the process of studying the peculiarities of legal protection of cultural heritage in Ukraine is disclosed.

References

1. Бостан С. К. Методологічний інструментарій конституційно-правового дослідження. Право – Вісник Запорізького національного університету. URL: http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12427-metodologichnij-instrumentarij-konstitucijno-pravovogo-doslidzhennya.html
2. Методологія. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). Київ : Абрис, 2002. 742 с.
3. Рабінович П. М. Методологія юридичної науки. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К. : «Укр. Енцикл.», 2001. Т. 3: К–М. 792 с.
4. Мищак І. М. Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939 – початок 1950-х рр.): історіографія [наук. ред. Я. С. Калакура]. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. 509 с.
5. Діалоги / Платон ; пер. з давньогрецької Й. Кобів [та ін.]. К. : Основи, 1995. 394 с.
6. Принцип. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). Київ : Абрис, 2002. 742 с.
7. Рабінович П. М. Принципи права. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К. : «Укр. Енцикл.», 2003. Т. 5: П–С. 736 с.
8. Мищак І. М. Законодавче забезпечення охорони культурної спадщини та шляхи його вдосконалення в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 3. С. 31 – 37.
9. Мазур Т. В., Мищак І. М. Основні напрями нормопроектувальної діяльності Міністерства культури України у сфері охорони культурної спадщини. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. К. : Міленіум, 2018. № 2. С. 62–66.
10. Метод. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). Київ : Абрис, 2002. 742 с.
11. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. Харків : Право, 2009. 584 с.

Abstract views: 33
PDF Downloads: 20
Published
2018-12-26
How to Cite
Mazur, T. (2018). Methodology for Research on the Legal Protection of Cultural Heritage in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 13-21. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.02