Modern political and legal measures for the implementation by the public authorities of integrated water resources management basin principle in Ukraine.

  • K. A. Ryabets кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.
Keywords: public administration bodies, political and legal measures, water resources, integrated management, basin principle.

Abstract

The article analyzes a number of political and legal measures concerning the implementation of integrated management of water resources by public authorities on a basin principle. The domestic legislative achievements concerning the improvement of the theoretical basis of integrated water resources management according to the basin principle are set forth. Some practical problems of introduction of the investigated management of water resources are outlined. It is proposed to improve the political and legal measures on the implementation of integrated water resources management through their review, taking into account the successful experience of European countries.

References

1. Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року: Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 17. Ст. 146.
2. Климчик О.М., Пінкіна Т.В., Пінкін А.А. Впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом. Scientific Journal «ScienceRise». 2018. № 4 (45). С. 36–40.
3. Кулько А.В. Інтегроване управління водними ресурсами міжнародних водотоків: проблеми та перспективи механізмів міжнародно-правової регламентації. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 4. С. 107–112.
4. Ромащенко М.І., Михайлов Ю.О., Лютницький С.М., Даниленко Ю.Ю. Удосконалення інтегрованого управління водними ресурсами України за басейновим принципом. Меліорація і водне господарство. 2011. Вип. 99. С. 169-178.
5. Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики: Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23.10.2000. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_962 (дата звернення: 12.07.2018).
6. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/984_011 (дата звернення: 12.07.2018).
7. Сташук В.А. Стратегія удосконалення управління водними ресурсами. URL: https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/60_2010/stashuk.pdf (дата звернення: 12.07.2018).
8. Носачов І.Ю. Особливості адміністративного управління водними ресурсами в Україні. Економічні інновації. 2014. Випуск № 58. С. 239–245.
9. Водний кодекс України : Закон України від 06.06.1995 № 213/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189.
10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом : Закон України від 04.10.2016 № 1641-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1641-19 (дата звернення: 12.07.2018).
11. Ромащенко М.І., Яцюк М.В., Демиденко А.О., Цвєткова Г.М., Дехтяр О.О., Матяш Т.В. Концептуальні засади інтегрованого реформування галузевої структури управління водними ресурсами України (бачення ГВП-Україна). Київ, 2017. 12 с. URL: https://mama-86.org/images/publications/gwp/GWP_Zasady_ukr_web.pdf (дата звернення: 12.07.2018).
12. Цілі сталого розвитку: Україна : Національна доповідь, 2017. URL: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 12.07.2018).
13. Порядок розроблення плану управління річковим басейном, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 336. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/336-2017-п (дата звернення: 12.07.2018).
14. Сташук В.А., Мокін В.Б., Гребінь В.В., Чунарьов О.В. Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України за басейновим принципом : монографія / За редакцією В.А. Сташука. Херсон : Грінь Д.С., 2014. 320 с.
15. Кузьо М. Україна розпочинає реформу водного сектора. URL: https://menr.gov.ua/news/32413.html (дата звернення: 12.07.2018).
16. Замість Івано-Франківського управління водного господарства буде Дністровське басейнове управління. URL: http://styknews.info/novyny/ekologiya/2018/02/03/zamist-ivano-frankivs-kogo-upravlinnya-vodnogo-gospodarstva-bude-dnistrovs-ke-basejnove-upravlinnya (дата звернення: 12.07.2018).
17. Хвесик М.А., Левковська Л.В., Мандзик В.М. Економічні аспекти управління водокористуванням в умовах децентралізації влади в Україні. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. 2015. Випуск 2 (4). Частина 2. С. 49–55.

Abstract views: 112
PDF Downloads: 78
Published
2018-10-30
How to Cite
Ryabets, K. A. (2018). Modern political and legal measures for the implementation by the public authorities of integrated water resources management basin principle in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 144-149. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.05.18