Demographic potential of rural areas in the context of socio-transformational processes.

  • T. V. Gogol кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету.
Keywords: rural areas, demographic development, potential, government regulation.

Abstract

The article deals with the definition of modern trends and priority directions of state regulation of demographic development of rural settlements of Ukraine in the context of social transformation processes. The necessity for systematic consideration of the impact of the main factors on the demographic potential in rural settlements and the formation of state policy, mechanisms and instruments for its regulation are determined.

References

1. Афанасьєва Ю. Державне регулювання демографічних процесів у країнах Європейського Союзу: інструменти підтримки сім’ї. Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць. 2015. Вип. 1 (24). С. 70–78.
2. Гошовська В.А. Соціальна реальність у контексті розбудови демократичного суспільства : [навч. посіб.]. К. : Вид-во НАДУ, 2008. 292 с.
3. Демографічний паспорт території. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile1_c_files/pasport 1.htm?73
4. Долінченко О.М. Методичні підходи до формування основних принципів державного регулювання демографічного розвитку. Теорія та практика державного управління. 2016. № 4(55). С. 152–157.
5. Кульчицька К. Міграційна безпекова карта України 2016. К. : ГО «Європа без бар’єрів», 2016. 26 с.
6. Надрага В.І. Соціальні ризики в трудовій сфері : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.07. Київ, 2016. 472 с.
7. Населення України за 2016 рік : демографічний щорічник / Відпов. за вип. М.Б. Тімоніна. К. : Держслужба статистики України, 2017. С. 15.
8. Населення України. Соціально-демографічні проблеми українського села / [Е.М. Лібанова, І.О. Курило, О.В. Макарова та ін.]; за ред. Е.М. Лібанової. К. : Ін-т демографії та соціальних досліджнь НАН України, 2007. 468 с.
9. Статистичний щорічник України за 2011 рік : стат. зб. / під. ред. О.Г. Осауленка. К. : Август Трейд, 2012. 559 с.
10. Трансформація сільського розселення в Україні : кол. моногр. / за ред. Т.А. Заяць ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2017. 298 с.
11. Цвігун І.А. Формування демографічної безпеки України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.07. Хмельницький, 2016. 40 с.

Abstract views: 91
PDF Downloads: 82
Published
2018-10-30
How to Cite
Gogol, T. V. (2018). Demographic potential of rural areas in the context of socio-transformational processes. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 115-126. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.05.14