Methodological approaches to the formation of a system of socio-economic support for persons with disabilities.

  • G. G. Kazarian кандидат економічних наук, докторант, директор Асоціації «Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств «Ортонет».
  • R. V. Gryshova аспірант Київського національного торговельно-економічного університету.
Keywords: persons with disabilities, disabled people, social and economic support, state policy, system.

Abstract

The article substantiates the features of the formation of the system of socioeconomic support for persons with disabilities. Methodological approaches to the formation of a system of socio-economic support for persons with disabilities (component, functional, structural, integrative) are defined. Systematization of the principles of the system of social and economic provision of persons with disabilities and their essence (methodical and organizational) has been carried out. It is proved that the success of functioning both of the whole system of socio-economic provision for persons with disabilities in general and of its individual components depends to a large extent on how complex and systematically the approach to its institutional regulation is implemented. The methods of institutional regulation of the system of social and economic provision of persons with disabilities have been identified. The proposed structure of key elements of the system of socio-economic provision for persons with disabilities.

References

. Заярнюк О.В. Напрямки удосконалення механізму стимулювання зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2009. Вип. 16. С. 139 – 144.
2. Семикіна М.В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання. Монографія. Кіровоград : ПіК, 2003. 426 с.
3. Борецька Н.П. Розвиток джерел формування людського і соціального капіталу в Україні. Науково-виробничий журнал. Держава та регіони. Серія: Економіка та менеджмент 2010. № 1. С. 45 – 49.
4. Шестаковська Т.Л. Особливості формування соціально орієнтованих кластерів в Україні. Науковий вісник Полісся. 2016. № 1. С. 46 – 55.
5. Гришова І.Ю., Щербата М.Ю., Гришов В.В. Соціальна відповідальність бізнесу як чинник соціально-економічного розвитку. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. Черніг. нац. технол. ун-т. 2015. № 3 (3). C. 17 – 28.
6. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
7. Gryshоvа І.Yu., Shеstаkоvskа T.L., Glushkо О.V. Thе есоnоmіс mеаsurеmеnt оf соnvеrgеnсе оf іnstіtutіоnаl іmpасt оn thе sustаіnаbіlіty оf dеvеlоpmеnt. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. № 4. Р.75 – 80.
8. Naumov A.B., Panyuk T.P., Danylchenko L.I. The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 1 (9). Р. 55 –62.
9. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 19.12.2.017 року № 2249-VIII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 21. Ст. 252.
10. Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів: Постанова Верховної Ради України від 20.02.2003 р. № 560-IV.
11. Куровська Г. Основні концепції державної політики залучення осіб з інвалідністю до ринку праці: міжнародний аспект. Україна: аспекти праці. 2007. № 1. С. 43 – 45.
12. Наумов О.Б., Гришова, І.Ю., Давидюк О.О. Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі. Український журнал прикладної економіки. 2016. № 2. С. 36 – 49.
13. Мищак І.М. Реформування законодавчого забезпечення права на освіту людей з особливими потребами в Україні. Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. С. 173 – 179.
14. Мищак І.М. Правове забезпечення запровадження інклюзивної освіти в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 5. С. 37 – 43.
15. Мищак І.М., Казарян Г.Г. Особливості інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 4. С. 78 – 85.

Abstract views: 181
PDF Downloads: 124
Published
2018-10-30
How to Cite
Kazarian, G. G., & Gryshova, R. V. (2018). Methodological approaches to the formation of a system of socio-economic support for persons with disabilities. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 105-114. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.05.13