Modern model of the protection of fundamental rights in the European Union.

  • L. H. Falalіeіeva кандидат юридичних наук, доцент, докторант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
Keywords: EU law; EU legal order; EU human rights protection system; fundamental rights; Court of Justice of the EU.

Abstract

Проаналізовано еволюцію статусу Хартії ЄС про основоположні права від політичної декларації до правового інструменту інтеграції, сучасну практику застосування Хартії ЄС 2007 р., а також особливості внесення змін до неї. Зауважено, що визнання Хартії ЄС 2007 р. частиною первинного права ЄС не означає поширення на неї прямої дії, що разом із приматом права ЄС є засадничими для функціонування інтеграційного правопорядку ЄС. Наголошено на нетрадиційному підході до класифікації основоположних прав у Хартії ЄС 2007 р., а також висвітлено категорії основоположних прав, підтверджених у ній. Зазначено, що Хартія ЄС 2007 р. надає особам права щодо інституцій, органів та агенцій ЄС, а також щодо держав-членів, коли вони діють у межах сфери застосування права ЄС. Підсумовано, що Хартія ЄС 2007 р. суттєво вплинула на забезпечення демократичної легітимності правопорядку ЄС, інтегральною складовою якого є правові гарантії захисту основоположних прав на рівні ЄС.

References

1. Charter of Fundamental Rights of the European Union. Official Journal of the European Union. C 303/01. Vol. 50. 14 December 2007. P. 1–16.
2. Williams A.T. Promoting justice after Lisbon: Groundwork for a new philosophy of EU law. Oxford Journal of Legal Studies. Vol. 30. Iss. 4. 2010. P. 663–694.
3. Regulation (EU, Euratom) 2015/2422 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending Protocol № 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union. Official Journal of the European Union. L 341. 24 December 2015. P. 14–17. URL: http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2422/oj
4. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union. C 326/01. Vol. 55. 26 October 2012. P. 1–390.
5. Яворська І., Микієвич М. Суд Європейського Союзу: правовий статус та особливості реалізації правотворчої функції : монографія. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. 248 с.
6. Grabenwarter C., Pabel K. Article 6. [Fundamental Rights – The Charter and the ECHR]. The Treaty on European Union (TEU). A Commentary / ed. by H.-J. Blanke, S. Mangiameli. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. P. 287–348.
7. Муравьев В.И. Реализация норм права Европейского Союза во внутренних правопорядках государств-членов. Международное право как основа современного миропорядка. Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н. Денисова : моногр. / Под ред. А.Я. Мельника, С.А. Мельник, Т.Р. Короткого. Киев; Одесса : Фенікс, 2012. С. 310–327.
8. Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights. Official Journal of the European Union. C 303/02. Vol. 50. 14 December 2007. P. 17–35.
9. Case С-403/09 PPU Jasna Detiček v Maurizio Sgueglia [2009] ECR І-12193. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62009CJ0403
10. Opinion 2/13 of the Court of 18 December 2014. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=160882&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=160518

Abstract views: 90
PDF Downloads: 72
Published
2018-10-30
How to Cite
FalalіeіevaL. H. (2018). Modern model of the protection of fundamental rights in the European Union. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 69-76. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.05.09