International obligations of Ukraine as a member of the Council of Europe in the field of ensuring human rights to freedom of conscience and religion.

  • V. O. Ostapenko аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Keywords: Council of Europe, international obligations, law, human rights, freedom of conscience and religion.

Abstract

The article deals with the obligations of Ukraine in the field of ensuring human rights to freedom of conscience and religion, taken at the time of joining the Council of Europe. The changes of the national legislation carried out in accordance with the requirements of the Council of Europe are analyzed. There are problems that need to be resolved at the legislative level.

References

1. Statute of the Council of Europe. London, 5.V.1949. URL: https://rm.coe.int/1680306052
2. Висновок № 190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Європи : Міжнародний документ від 26.09.1995 р. № 190(1995). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_590
3. Про приєднання України до Статуту Ради Європи : Закон України від 31.10.1995 р. № 398/95-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/398/95-вр
4. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23.04.1991 р. № 987-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 25. Ст. 283.
5. Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР «Про свободу совісті та релігійні організації» : Закон України від 23.12.1993 р. № 3795-12. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 66.
6. Мищак І. М. Нормативно-правове регулювання відновлення майнових прав релігійних громад в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 3. С. 46 – 51.
7. Мищак І. М. Трансформація міжнародно-правових норм у сфері свободи совісті та віросповідання в конституційне законодавство України. Конституційні засади модернізації України. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. С. 303 – 311.
8. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocols No. 11 and No. 14. Rome, 4.XI.1950. URL: https://rm.coe.int/1680063765
9. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції. Закон України № 475/97-ВР від 17.07.1997 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр
10. Виконання обов'язків та зобов’язань Україною : Резолюція 1262 (2001) Парламентської асамблеї Ради Європи від 27.09.2001 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_607
11. Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною : Резолюція 1466 (2005) Парламентської асамблеї Ради Європи від 05.10.2005 р. № 1466 (2005). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_611
12. Про виконання обов'язків та зобов’язань Україною : Рекомендація 1722 (2005) Парламентської асамблеї Ради Європи від 05.10.2005 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_612
13. Решетніков Ю. Є. Питання правового забезпечення процесу повернення колишнього церковного майна в Україні. Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / За ред. В. Д. Бондаренка та І. М. Мищака. К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. С. 204 – 217.
14. Релігія та зміни в Центральній і Східній Європі : Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи № 1556 (2002). Національна безпека і оборона. 2013. № 1. С. 66 – 67.
15. Хаварівський У. Б. Реєстр релігійних організацій в Україні: від обліку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / За ред. В. Д. Бондаренка та І. М. Мищака. К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. С. 218 – 229.
16. Свято-Михайлівська парафія проти України : Рішення Європейського суду з прав людини від 14.06.2007 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_254
17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від 8 вересня 2016 р. № 6-рп/2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16
18. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина в Україні. К., 2018. URL: www.ombudsman.gov.ua/files/Dopovidi/Report-2018-1.pdf
19. Мищак І. М. Удосконалення конституційного законодавства України у сфері свободи совісті та віросповідання відповідно до міжнародно-правових норм та стандартів. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 4. С. 37 – 40.

Abstract views: 137
PDF Downloads: 97
Published
2018-10-30
How to Cite
Ostapenko, V. O. (2018). International obligations of Ukraine as a member of the Council of Europe in the field of ensuring human rights to freedom of conscience and religion. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 62-69. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.05.08