Еlements and instruments of improving the institutional support of adaptation of the Ukrainian legislation to acquis EU.

  • O. A. Biedova аспірантка кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові України.
Keywords: adaptation of legislation, legal approximation, institutional support of adaptation of legislation, elements and instruments of improving the institutions.

Abstract

The article is dedicated to defining and determining elements and instruments of improving the institutional support of adaptation of the Ukrainian legislation to acquis EU. Problems of functioning of the main institution, which support the adaptation of legislation, were analyzed and reasons of them were specified. On this basis and taking into account an experience of states that became members of EU, particular instruments of improving the institutions role in adaptation of legislation were proposed.

References

1. Бєдова О.А. Становлення організаційного забезпечення адаптації законодавства України до права ЄС: правовий аспект. Право і безпека у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції: зб. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами дискус. панелі II Харків. міжнар. юрид. Форуму (м. Харків, 28 верес. 2018 р.) / редкол. : Ю.Г. Барабаш, Т.М. Анакіна, Д.В. Аббакумова. Харків : Право, 2018. С. 35–41.
2. Бєдова О.А. До питання інституювання Урядового офісу в практиці сучасного державотворення України. Проголошення незалежності Української Народної Республіки: досвід для сучасного державотворення : матеріали Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю IV Універсалу Української Центральної Ради (29 березня 2018 р.). К. : НАДУ при Президентові України, 2018. С. 33–39.
3. Кравчук І.В. Механізми державного управління процесом адаптації національного права до права ЄС: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Національна академія державного управління при Президентові України. К., 2006. 16 с.
4. Трюхан В. Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до надбання спільноти в рамках виконання майбутньої Угоди про асоціацію Україна – ЄС. Вісник Національної академії державного управління. 2011. № 11. С. 230–240.
5. Гаряча Ю.П. Механізми державного управління адаптацією національного законодавства до надбань Cпільноти (acquis communautaire) : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К., 2014. 20 с.
6. Проневич О.С. Інституційні засади адаптації законодавства України до acquis communautaire: стан легального закріплення і перспективи вдосконалення. Право та безпека. 2016. № 3. С. 32–39.
7. Прилипчук О.В. Реалізація адаптації законодавства України до законодавства ЄС: нормативно-правове та організаційне забезпечення. Теорія та практика державного управління. 2016. № 3 (54). URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/
8. Прилипчук О.В. Інституціональні передумови адаптації законодавства України до вимог європейського адміністративного простору. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. / за заг. ред. В.С. Загорського, А.В. Ліпенцева. Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2016. Вип. 1/2 (46/47) : у 2 ч. Ч. 1 : Державне управління. С. 132–140.
9. Суходубова І.В. Інституційне забезпечення адаптації законодавства України до acquis Європейського Союзу. Форум права. 2012. № 4. С. 885–891.
10. Бєдова О.А. Організаційне забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС: стан, удосконалення. Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. 2017. № 2 (9). С. 6–11.
11. Бєдова О.А. Нормотворчість, експертиза на відповідність, переклад і планування як процедури організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), Варшава. 2017. № 9 (25), ч. 3. С. 7–12.
12. Бєдова О.А. Контроль, моніторинг та оцінювання як процедури організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А.П. Савкова. Київ : НАДУ, 2018. Вип. 1. С. 178–201.
13. Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1365. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1365-2004-%D0%BF#n45
14. Положення про Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1365 «Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1365-2004-%D0%BF#n45
15. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-18/page3
16. Головний перемовник з боку Польщі під час вступу до ЄС Ян Трущинський: місце від початку було в західній родині націй, об’єднаній на базі спільних цінностей та принципів. URL: http://www.association4u.com.ua/index.php/uk/2-uncategorised/170-chief-negotiator-for-accession-of-poland-to-the-european-union-jan-truszczynski-our-place-from-the-beginning-was-in-the-western-family-of-nations-united-on-the-basis-of-common-values-and-principles
17. Мулько О. Інституційне забезпечення євроінтеграційної системи Республіки Польща. URL: http://ukrpolgerm.com/document/info/6/2
18. Положення про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції : постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 року № 759 «Про Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/759-2017-%D0%BF
19. Комітетські слухання. URL: http://comeuroint.rada.gov.ua/news/activity/activity_hearings/activity_hearings_committe
20. Конференції та круглі столи. URL: http://comeuroint.rada.gov.ua/news/activity/events/conferences
21. Комітет з питань європейської інтеграції: інформаційна картка. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=2626
22. Загальна інформація про Комітет з питань європейської інтеграції. URL: http://comeuroint.rada.gov.ua/news/about/about_common/72824.html
23. Evaluation of Phare Programmes in Support of EU Integration and Law Approximation, Lithuania, Final Report, 1999. Р. 29. URL: http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/cards/951483_lit_en.pdf
24. Федонюк С.В. Інституційне забезпечення європейської інтеграції Польщі. Досвід вступу Польщі до Європейського Союзу: уроки для України : матеріали Міжнар. круглого столу (21 трав. 2009 р.) / за ред. С.В. Федонюка. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. С. 45–53. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1307/1/instytut_zabesp.pdf
25. Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2017 році. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu/zviti-pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu
26. Черніков Д. Євроінтеграція між популізмом та лобізмом: чого бракує президентській ініціативі. URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2018/09/7/7086571

Abstract views: 154
PDF Downloads: 96
Published
2018-10-30
How to Cite
Biedova, O. A. (2018). Еlements and instruments of improving the institutional support of adaptation of the Ukrainian legislation to acquis EU. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 40-47. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.05.06