Discretionary powers to compile protocols on administrative offenses.

  • M. A. Sambor кандидат юридичних наук, начальник сектору моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.
Keywords: discretionary powers, administrative discretion, protocol on administrative violation.

Abstract

У статті розглядаються актуальні питання дискреційних повноважень посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення. Досліджується співвідношення права суб’єкта, уповноваженого складати протоколи про адміністративні правопорушення з його обов’язками та повноваженнями, якими такий суб’єкт наділений у зв’язку із виконанням функцій держави та наданням відповідних адміністративних чи поліцейських послуг. Аналізуються норми чинного законодавства України щодо визначення розсуду поліції на складання протоколів про адміністративні правопорушення.

References

1. Кораблина О.В. Усмотрение в правоприменительной деятельности (общетеоретический и нравственный аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Саратов, 2009. 23 с.
2. Про Національну поліцію : Закон України від 2 липня 2015 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/print1509546039722579
3. Ведєрніков Ю.А., Папірна А.В. Теорія держави і права. Навч. посібник. Поняття та зміст суб’єктивного права. URL: https://pidruchniki.com/18340719/pravo/ponyattya_zmist_subyektivnogo_prava
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року. (статті 1 – 21220). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print1509546292774983; (статті 213 – 330) URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/print1509545154953171
5. Скакун О.Ф. Теорія де пави і права : Підручник/ пер. з рос. Харків : Консул, 2001. 656 с.
6. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / [сост., автор вступ. ст., коммент. А.Н. Медушевский]. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 520 с.
7. Нерсесянц В.С. Право и закон. Из истории правовых учений. М. : Наука, 1983. 368 с.
8. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм : наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року № 1380/5
9. Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вересня 2012 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Abstract views: 81
PDF Downloads: 97
Published
2018-10-30
How to Cite
Sambor, M. A. (2018). Discretionary powers to compile protocols on administrative offenses. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 31-39. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.05.05