Responsibility of the religious organizations in Ukraine as an integral part of its constitutional and legal status.

  • T. V. Pavroz здобувач кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ.
Keywords: religious organizations, constitutional and legal responsibility of the religious organizations, civil responsibility of the religious organizations, administrative responsibility of the religious organizations, criminal responsibility of the religious organizations.

Abstract

This article is devoted to the issue of the responsibility of the religious organizations in Ukraine as a composite element of it’s constitutional and legal status in Ukraine. The author analyzes the constitutional and legal responsibility of the religious organizations in Ukraine, the existing shortcomings and ways to overcome them in the current legislation of Ukraine.

References

1. Richard Niebuhr H. The Responsibility of the Church for Society and Other Essays (Library of Theological Ethics). Westminster: John Knox Press, 2008. 155 p.
2. Nesterowicz M. Odpowiedzialność cywilna Kościoła katolickiego za molestowanie małoletnich przez księży (prawo USA i prawo polskie). Przegląd Sądowy. 2014. Nr. 1.
3. Głowacka A. Odpowiedzialność osób prawnych Kościoła katolickiego za czyny niedozwolone. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, 2015. S. 137 –156.
4. Мищак І. М. Удосконалення конституційного законодавства України у сфері свободи совісті та віросповідання відповідно до міжнародно-правових норм та стандартів. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 4. С. 37 – 40.
5. Мищак І. М. Трансформація міжнародно-правових норм у сфері свободи совісті та віросповідання в конституційне законодавство України. Конституційні засади модернізації України. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. С. 303 – 311.
6. Пристінський І. О. Особливості адміністративної відповідальності релігійних організацій за порушення чинного законодавства. Форум права. 2009. № 1. С. 457 – 462.
7. Піддубна В. Ф. Релігійні організації як юридичні особи. Право України. 2005. № 4. С. 107 – 109.
8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
9. Ткаченко Ю. В. Особливості конституційно-правової відповідальності. Форум права. 2013. № 3. С. 652 – 656.
10. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23.04.1991 р. № 987-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 25. Ст. 283.

Abstract views: 95
PDF Downloads: 75
Published
2018-10-30
How to Cite
Pavroz, T. V. (2018). Responsibility of the religious organizations in Ukraine as an integral part of its constitutional and legal status. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 20-25. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.05.03