Formation of the executive committees of rural and settlement of united territorial communities.

  • V. V. Ladychenko доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України.
  • K. O. Yemelianenko кандидат юридичних наук, асистент кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів і природокористування України, керівник Київської обласної дирекції Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.
Keywords: bodies of local governments, united territorial communities, executive committees of councils, chairman of the council, secretary of the council, headman.

Abstract

Тhe article researches legislative flaws in the formation of executive committees of rural and settlement territorial communities. Author analyzes the necessary initiatives for the practical regulation of legal status, formation, personal composition, prerequisites for the proper functioning of the executive bodies of local self-government – the executive committees of rural, settlement, city councils.

References

1. Журавський В. С., Серьогін В. О., Ярмиш О. Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. К. : ВД «Ін Юре», 2003. С. 47 – 49.
2. Ладиченко В. В. Гуманістичні основи організації державної влади. Київ, 2007. С. 349 – 366.
3. Місцеве самоврядування : термінологічний словник / під загальною редакцією Тихонова В. М. Х.: Фактор, 2011. С. 35 – 36.
4. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
5. Місцеве самоврядування в Україні : євроінтеграційний шлях : колективна монографія / за заг. ред. Р. М. Плюща. – К. : РІДНА МОВА, 2016. C. 340 – 341.
6. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. № 214. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п
7. Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтня 2014 р. №1700-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
8. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08 липня 2010 р. № 2456-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
9. Ємельяненко К. О. Трансформація повноважень органів місцевого самоврядування в процесі їх реформування. Держава і право : Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 71 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. К. : Вид-во «Юридична думка», 2016. С. 271 – 274.
10. Ємельяненко К. О. Теоретичні основи повноважень органів місцевого самоврядування та їх сучасна трансформація. Право України. 2016. № 9. С. 169 – 170.
11. Ладиченко В. В., Ємельяненко К. О. Особливості правового регулювання місцевого самоврядування в умовах децентралізації. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №2. Т.1. С. 32 – 34.
12. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. №435-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
13. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
14. Мищак І. М. Механізми контролю громади за діяльністю депутатів місцевих рад в Україні та Польщі (порівняльно-правовий аналіз). Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 1. С. 56 – 61.
15. Мищак І. М. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні та перспективи його удосконалення. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 1. С. 54 – 57.
16. Про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» : проект закону України від 17 травня 2018 р. № 8369. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64016
17. Пропозиції Президента України до Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» : проект закону від 30 березня 2015 р. № 3489. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3 511=54569

Abstract views: 153
PDF Downloads: 157
Published
2018-10-30
How to Cite
Ladychenko, V. V., & Yemelianenko, K. O. (2018). Formation of the executive committees of rural and settlement of united territorial communities. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 14-20. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.05.02