Legislative support for the development of civil society in Ukraine.

  • H. M. Shaulska кандидат наук з державного управління, головний консультант науково-організаційного відділу Інституту законодавства Верховної Ради України.
Keywords: public administration, local government, public administration mechanisms.

Abstract

The article analyzes the issue of legislative support for the development of civil society in Ukraine. In the context of reforming public administration, local government, the search for effective mechanisms of interaction between government and society, such an analysis is needed to model the Ukrainian public administration system, where civil society plays a key role.

References

1. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : Монографія / [Кол. авт.: Шемчушенко Ю.С., Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Кресіна І.О., Нагребельний В. та ін.]; за аг. ред. д.ю.н. В.Б. Авер’янова. К. : Видавництво «Юридична думка», 2010. 496 с.
2. Народовладдя в контексті конституційної трансформації України : Монографія / А.А. Мацюк; за науковою редакцією О.Л. Копиленка. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. 163 с.
3. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії : монографія / [Кресіна І.О., Скрипнюк О.В., Коваленко А.А. та ін.]; за ред. І.О. Кресіної. К. : Логос, 2007. 316 с.
4. Шаульська Г.М. Механізми взаємодії громадськості з органами публічної влади в Україні: монографія / за заг. ред. д. філос. н., професора, академіка Національної академії педагогічних наук України Т.В. Мотренка. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. 200 с.
5. Пєтков С.В. Народовладдя: від права радянського до права громадянського. К. : Видавничий дім «Скіф», 2014. 56 с.
6. Шаульська Г.М. Короткий огляд еволюції громадянського суспільства в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 1. С. 101–105. URL: https://instzak.com/index.php/journal/issue/view/1
7. Шаульська Г.М. Громадянське суспільство в Україні: деякі проблеми розвитку. Visegrad Journal on Human Rights. м. Братислава, 2018. № 3 (volume 2). С. 185–188. URL: http://vjhr.sk/ukr/3-2018-2
8. Конституція України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
9. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України від 26.02.2016 № 68/2016. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/68/2016
10. Питання Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства : Указ Президента України від 04.11.2016 № 487/2016. URL: http://www.president.gov.ua/documents/4872016-20692
11. Про схвалення Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/5/2015
12. Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/440-2016-%D0%BF
13. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про громадські об’єднання» щодо врегулювання діяльності всеукраїнських громадських об’єднань та їх місцевих осередків з статусом юридичної особи) від 15.06.2016 № 4816. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59412
14. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення прав громадянського суспільства у боротьбі з корупцією від 15.11.2016 № 5398. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60501
15. Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 576-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/576-2017-%D1%80
16. Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері : Указ Президента України від 01.12.2016 № 534/2016. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/534/2016
17. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF
18. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/2939-17
19. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

Abstract views: 198
PDF Downloads: 174
Published
2018-09-03
How to Cite
Shaulska, H. M. (2018). Legislative support for the development of civil society in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 99-104. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.04.15