Specialization of institutional regulation of socially-economical care of persons with disabilities.

  • I. M. Myshchak доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу Інституту законодавства Верховної Ради України.
  • G. G. Kazarian кандидат економічних наук, директор Асоціації «Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств».
Keywords: institutional regulation, persons with disabilities, disabled people, social and economic support, state policy.

Abstract

The article is devoted to the identification of the peculiarities of the functioning of the institutional regulation of socio-economic provision for persons with disabilities. The key elements and factors of socio-economic support for people with disabilities are identified. Systematization of specific properties of the problems of socio-economic security of man and citizen in Ukraine is carried out. The role of the state and public organizations as institutes for regulating social and economic support of persons with disabilities is substantiated. Stages of development of institutional regulation of social and economic provision of persons with disabilities in Ukraine are singled out. The goal and components of the institutional regulation of socio-economic provision for persons with disabilities are defined. It is proved that the quality of life is considered as an integral characteristic in assessing the level of socioeconomic support for people with disabilities. Understanding the institutional regulation of socio-economic provision for people with disabilities in this context puts the concept of human capital and investments in it first. The proposed classification of factors affecting the institutional regulation of socio-economic provision for persons with disabilities.

References

1. Борецька Н.П. Розвиток джерел формування людського і соціального капіталу в Україні. Науково-виробничий журнал. Держава та регіони. Серія: Економіка та менеджмент 2010. № 1. С. 45–49.
2. Гнибіденко І. Трудова зайнятість – важлива складова соціальної політики. Праця і зарплата. 2007. № 47. С. 4–5.
3. Заярнюк О.В. Напрямки удосконалення механізму стимулювання зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2009. Вип. 16. С. 139–144.
4. Семикіна М.В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання. Монографія. Кіровоград : ПіК, 2003. 426 с.
5. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
6. Gryshоvа І.Yu., Shеstаkоvskа T.L., Glushkо О.V. Thе есоnоmіс mеаsurеmеnt оf соnvеrgеnсе оf іnstіtutіоnаl іmpасt оn thе sustаіnаbіlіty оf dеvеlоpmеnt. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2017. № 4. Р. 75–80.
7. Naumov A.B., Panyuk T.P., Danylchenko L.I. The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 1 (9). Р. 55–62.
8. Про благодійництво та благодійні організації: Закон України від 16.09.1997 р. № 531/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 46. Ст. 292.
9. Кір’ян Т. Системно-концептуальний підхід щодо соціально-професійної реабілітації інвалідів. Україна: аспекти праці. 2007. №2. С. 3–10.
10. Шестаковська Т.Л. Особливості формування соціально орієнтованих кластерів в Україні. Науковий вісник Полісся. 2016. № 1. С.46–55.
11. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 19.12.2017 р. № 2249-VIII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 21. Ст. 252.
12. Про стан забезпечення в Україні встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів: Постанова Верховної Ради України від 20.02.2003 року № 560-IV.
13. Наумов О.Б., Гришова, І.Ю., Давидюк О.О. Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі. Український журнал прикладної економіки. 2016. № 2. С. 36–49.
14. Гришова І.Ю., Щербата М.Ю., Гришов В.В. Соціальна відповідальність бізнесу як чинник соціально-економічного розвитку. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Черніг. нац. технол. ун-т. 2015. № 3 (3). C. 17–28.
15. Куровська Г. Основні концепції державної політики залучення осіб з інвалідністю до ринку праці: міжнародний аспект. Україна: аспекти праці. 2007. № 1. С. 43–45.
16. Мищак І.М. Реформування законодавчого забезпечення права на освіту людей з особливими потребами в Україні. Конституційна реформа в Україні: новий етап та сучасні виклики. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. С. 173–179.
17. Мищак І.М. Правове забезпечення запровадження інклюзивної освіти в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2014. № 5. С. 37–43.

Abstract views: 126
PDF Downloads: 105
Published
2018-09-03
How to Cite
Myshchak, I. M., & Kazarian, G. G. (2018). Specialization of institutional regulation of socially-economical care of persons with disabilities. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 78-85. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.04.12