Strategic benchmarks of the state policy of counteraction to the shadow economy in Ukraine.

  • N. S. Zghadova кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та управління Одеської державної академії технічного регулювання та якості продукції.
  • V. V. Dzhumel викладач кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету
  • L. L. Marchu викладач кафедри економіки та управління Одеської державної академії технічного регулювання та якості продукції.
Keywords: state policy, mechanisms, strategy, socio-economic development, shadow economy.

Abstract

The article is devoted to the peculiarities of the formation of a strategy of counteraction to the shadow economy in the context of functioning of the mechanisms of implementation of the corresponding state policy. It is determined that strategic planning, as an important stage in the functioning of the mechanism of implementation of the state policy of counteraction to the shadow economy, consists in developing strategic decisions of organizing, orienting and uniting character, aimed at achieving the main goal of observance of organizational-functional, administrative and managerial and resource parameters. The stages of the development and implementation of the Strategy of counteraction to the shadow economy in Ukraine.

References

1. Воротiн В.Є. Мaкроeкономiчнe рeгулювaння в умовaх глобaльних трaнcформaцiй: [моногрaфiя]. К. : Вид-во УAДУ, 2002. 392 c.
2. Gryshоvа І.Yu., Shеstаkоvskа T.L. Thе аsymmеtry оf thе rеsоurсе соnfіgurаtіоn аnd іts dеstruсtіvе іmpасt оn thе саpіtаlіzаtіоn оf аgrіbusіnеss. Thе Sсіеntіfіс Pаpеrs оf thе Lеgіslаtіоn Іnstіtutе оf thе Vеrkhоvnа Rаdа оf Ukrаіnе. 2017. №2. Р. 128–133.
3. Вaрнaлiй З.C. Тeорeтичнi зacaди дeтiнiзaцiї eкономiки Укрaїни. Вicник Вiнницького полiтeхнiчного iнcтитуту. 2014. № 1. C. 46–53.
4. Strіеlkоwskі W., Gryshоvа І.Yu., Ukrаіnіаn lаbоur mіgrаtіоn іn thе Сzесh Rеpublіс. Sсіеntіfіс bullеtіn оf Pоlіssіа. 2016. № 4(8). С. 224–231.
5. Дяченко О.П., Гришова І.Ю. Стратегія державної політики у сфері детенізації економіки України. Право та державне управління: збірник наукових праць. 2016. № 4(25). С. 207–213.
6. Стоянова-Коваль С.С., Наумов О.Б. Механізм державно-приватного партнерства як інструмент стабілізації інвестиційного процесу. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 6. С. 98–105.
7. Gryshоvа І. Yu., Shеstаkоvskа T. L., Glushkо О. V. Thе есоnоmіс mеаsurеmеnt оf соnvеrgеnсе оf іnstіtutіоnаl іmpасt оn thе sustаіnаbіlіty оf dеvеlоpmеnt. Sсіеntіfіс nоtеs оf thе Іnstіtutе оf Lеgіslаtіоn оf thе Vеrkhоvnа Rаdа оf Ukrаіnе. 2017. № 4. Р.75–80.
8. Вишнeвcькa В.О., Синякова А.В. Тiнiзaцiя i гaрaнтувaння eкономiчної бeзпeки дeржaви. Глобaльнi тa нaцiонaльнi проблeми eкономiки. 2016. Випуcк 13. C.110–112.
9. Наумов О.Б., Гришова, І.Ю., Давидюк О.О. Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі. Український журнал прикладної економіки. 2016. № 2. С. 36–49.
10. Мищак І.М. Деякі питання удосконалення контрольної функції парламенту. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 3. С. 37–43.
11. Мищак І.М. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні та перспективи його удосконалення. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 1. С. 54–57.
12. Дмитрiєв Ю.В. Оцiнкa корупцiйних ризикiв у cиcтeмi дeржaвного упрaвлiння: поняття тa змicт. Eфeктивнicть дeржaвного упрaвлiння. 2016. Вип. 1–2 (1). C. 141–149.
13. Мищак І. М. Проблеми і перспективи зміцнення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування. Питання правового забезпечення модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні (матеріали науково-практичної конференції) / Заг. ред. Т.В.Мотренка, В.Є.Воротіна. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. С. 72 – 77.

Abstract views: 109
PDF Downloads: 129
Published
2018-09-03
How to Cite
Zghadova, N. S., Dzhumel, V. V., & Marchu, L. L. (2018). Strategic benchmarks of the state policy of counteraction to the shadow economy in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 68-78. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.04.11