The principles of ensuring of the information security.

  • V. V. Shemchuk кандидат юридичних наук, заступник Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
Keywords: information societies, information and communications technology, information security, principles, basis, legal foundation, ensuring.

Abstract

The article reveals the principles of legal regulation of and ensuring of information security, fundamentals the development of the information society, the national information space. Attention of compliance data of fundamental principles of the existing norms and principles of international legal regulation in this sphere, etc.

References

1. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 12. Ст.102. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16
2. Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи. Юридичний журнал. 2009. № 5. С. 122– 134.
3. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. С. 141.
4. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16.12.1966 р.. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043
5. Про основи національної безпеки України: Закон України № 964-IV від 19.06.2003 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15
6. Про національну безпеку України: Закон України № 2469-VIII від 21.06.2018 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/page
7. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінет Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р
8. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. Офіційний вісник України. 2017. № 91. Ст. 2765.
9. Інформатика для економістів: / під ред. В. П. Полякова. URL: https://stud.com.ua/53288/informatika/informatika_dlya_ekonomistiv
10. Гафнер В.В. Информационная безопасность. URL: http://информационная-безопасность.гафнер.рф/chitat-posobie/glava-1/1-1-ponyatie-informacii-i-informacionnoy-bezopasnosti/principy-obespecheniya-informacionnoy-bezopasnosti/
11. Мамедова К.А. Основные принципы обеспечения информационной безопасности страны. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-printsipy-obespecheniya-informatsionnoy-bezopasnosti-strany
12. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: навч. посіб. К. : Кондор, 2008. 382 с.
13. Методика информационной безопасности / Ю. С. Уфимцев, В. П. Буянов, Е. А. Ерофеев и др. М. : Экзамен, 2004. 544 с.
14. Стрельцов А. А. Обеспечение информационной безопасности России. Теоретические и методологические основы / под ред.: В. А. Садовничего и В. П. Шерстюка. М. : МЦНМО, 2002. С. 153–168.
15. Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность: учеб. пос. М. : Вузовский учебник, 2009. 432 с.
16. Демиденко В.О. Принципи застосування органами місцевого самоврядування законодавства України в сфері кібербезпеки. Юридичний часопис НАВС. 2018. № 1.
17. Камінська Н.В. Проблеми імплементації міжнародно-правових стандартів у сфері кібербезпеки. Розвиток науки і практики міжнародного права: матеріали міжнар. науково-практ. конфер., присвяченої 25-річчю УАМП. К., 2018.
18. Мищак І.М. Досвід оперативно-організаційної та методичної роботи щодо інформаційного забезпечення управлінських рішень. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 14 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. АБУ; Ред. кол.: О.С.Онищенко (гол.) та ін. К., 2005. С. 67–74.
19. Олійник О.В. Принципи забезпечення інформаційної безпеки України. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2016. № 4. С. 72–78.

Abstract views: 125
PDF Downloads: 136
Published
2018-09-03
How to Cite
Shemchuk, V. V. (2018). The principles of ensuring of the information security. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 50-56. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.04.08