Principles of citizenship: a condition for the stable existence of the state.

  • N. B. Kinash здобувач кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ.
Keywords: principles of citizenship, principles of law, institute of citizenship.

Abstract

The article presents a theoretical approach to the analysis of developments in the field of the principles of citizenship. Particular attention is paid to the interpretation of theoretical developments of scientists regarding the principles of citizenship, their content, functional orientation, the identification of features at the current difficult stage of democratic transformation of the state. The characterological essence of the principles of citizenship is defined as the conditions for the stability of the state.

References

1. Закордонні українці закликали державу не позбавляти їх громадянства України і дозволити множинне громадянство. URL: https://www.unian.ua/politics/1832989-zakordonni-ukrajintsi-zaklikali-derjavu-ne-pozbavlyati-jih-gromadyanstva-ukrajini-i-dozvoliti-mnojinne-gromadyanstvo.html
2. За время аннексии Крыма РФ незаконно выселили с полуострова 2425 украинцев –правозащитник. URL: http://gordonua.com/news/crimea/za-vremya-anneksii-kryma-rf-nezakonno-vyselili-s-poluostrova-pochti-2425-ukraincev-pravozashchitnik-253310.html
3. МЗС вимагає у РФ припинити незаконні дії щодо примусового визнання Сенцова та Кольченка громадянами РФ. URL: https://www.unian.ua/politics/1584647-mzs-vimagae-u-rf-pripiniti-nezakonni-diji-schodo-primusovogo-viznannya-sentsova-ta-kolchenka-gromadyanami-rf.html
4. Бедрій Р.Б. Конституційно-правові основи громадянства України : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. 164 с.
5. Лотюк О.С. Теоретичні основи інституту громадянства України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. К., 1998. 18 с.
6. Малиновська О.А. Подвійне громадянство в контексті міграційних переміщень доби глобалізації: загроза чи закономірність? Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. 2012. № 1(22).
7. Солоненко О.М. Захист прав громадян України за її межами. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. К., 2012. № 5. С. 145–151.
8. Суботенко В.П. Науково-практичний коментар Закону України «Про громадянство України» / За заг. ред. Л.М. Горбунової. К. : «МП Леся», 2008. 624 с.
9. Суржинський М.І. Принципи громадянства: теоретико-правовий аналіз. Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 32. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. С. 147–154.
10. Солоненко О.М. Міжнародна кримінальна юстиція: етапи становлення та розвитку : монографія. К. : Ліра-К, 2017. 360 с.
11. Грищук О.В. Принципи права: філософсько-правовий вимір. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Вип. 61. С. 16–23.
12. Солоненко О.М. Функціональний аспект принципів права у правозастосовній діяльності. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ України. К., 2011. № 1. С. 10–15.
13. Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. К. : Вид-во «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 1998–2004. Т. 5: П-С. 2003. 736 с.
14. Колодій А.М. Принципи права України. К. : Юрінком Інтер, 1998. 208 с.
15. Мелащенко В.Ф. Принципи громадянства. Право України. 1992. № 7. С. 34.
16. Конституційне право України : Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. К. : Наук. думка, 1999. 733 с.
17. Подима В.С. Конституційно-правові принципи громадянства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. К., 2010. 20 с.
18. Рабінович П., Венецька О. Міжнародні стандарти прав людини: загальні ознаки, поняття. Юридичний вісник України. 2012. 8–14 грудня.
19. Суржинський М.І. Принципи громадянства: поняття, теоретичні проблеми систематизації та класифікації. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 443–447.
20. Мищак І.М. Закон України «Про громадські об’єднання» як новий етап на шляху реалізації конституційного права громадян на свободу об’єднання. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 6. С. 43–47.
21. Кравченко В.В. Конституційне право України : навч. посіб. / вид. 3-тє, виправл. та доповн. К. : Атіка, 2004. 512 с.
22. Конституційне право України: прагматичний курс : навч. посіб. / М.В. Афанасьєва, Ю.Ю. Бальцій, Ю.Д. Батан [та ін.]; за заг. ред. М.В. Афанасьєвої, А.А. Єзерова. Одеса : Юридична література, 2017. 256 с.

Abstract views: 125
PDF Downloads: 188
Published
2018-09-03
How to Cite
Kinash, N. B. (2018). Principles of citizenship: a condition for the stable existence of the state. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 17-23. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.04.03