It was annexed Ukrainian lands: political and law excursus into history.

  • O. O. Iliashko кандидат юридичних наук, директор Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
Keywords: The Crimea, legal regime, annexation, occupation, temporarily occupied territories, aggression, The Russian Empire, the Soviet annexation, Russia.

Abstract

The subject of this article is the main examples of annexing Ukrainian territories for XVIII –  XXI centuries, as well as other illegal ways of changing the status of State territories. Based on the study formulated proposals for settlement of the situation prevailing in the annexed of the Crimea, taking into account international legal obligations, the Consitution and legislation of Ukraine, the national interests and the interests of the local population.

References

1. Андрєєв А. Історія Криму. URL: http://lib.ru/HISTORY/ANDREEW_A_R/krym_ history.txt_with-big-pictures.html#
2. Головченко В. І. Кримського ханату дипломатія. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. К. : Знання України, 2004. Т.1. 760 с. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/
3. Кримське_ханство URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Кримське_ханство
4. Мищак І. М. Закарпаття напередодні Другої світової війни у працях сучасних українських істориків. Історіографічні дослідження в Україні / Голова редколегії В. А. Смолій; відп. ред. О. А. Удод. К. : НАН України. Ін-т історії України, 2008. Вип. 19. С. 410–421.
5. Мищак І. М. Українське питання в планах СРСР та європейських держав напередодні Другої світової війни: історіографія. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 16: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. С. 289–298.
6. Мищак І. М. Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939 – початок 1950-х рр.): історіографія [наук. ред. Я. С. Калакура]. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. 509 с.
7. Мищак І. М. Українсько-польський обмін населенням у 1944-1946 рр.: новітня історіографія. Гілея: науковий вісник. 2010. № 42. С. 152–159.
8. Мищак І. М. Соціально-економічні та культурні перетворення на західноукраїнських землях після включення їх до складу УРСР: новітня історіографія. Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. Число 11 / Відп. ред. Г. В. Боряк. К. : НАН України, Ін-т історії України, 2009. C. 276–287.
9. Мищак І. М. Історіографія культурно-масових перетворень у Західній Україні в повоєнні роки як важливої складової радянізації краю. Гілея: науковий вісник. 2012. № 62. С. 179–185.
10. Анексія Криму Росією (2014). URL. https://uk.wikipedia.org/ wiki/Анексія_Криму_Росією_(2014)
11. Гай-Нижник П.П. Окупація та анексія Криму РФ у 2014 р., як акт агресії проти України: перебіг вторгнення і свідчення міжнародного злочину. Гілея. 2017. № 118 (3). С. 110–125.
12. Жукорська Я.М., Дранчук Л.М. Міжнародний злочин: правова природа та проблеми класифікації. Право і суспільство. 2016. № 3 (2). С. 149–154.
13. Жиров Г.Б. Анексія Криму: причини та наслідки. Електронне видання військового інституту Київ. націон. універ. ім. Т.Г. Шевченка. URL: Znpviknu_2014_45_12 (1).
14. Задорожній О.В. Анексія Криму – міжнародний злочин: монографія. К. : К.І.С. 2015. С. 216–299.
15. Генасамблея ООН підтримала територіальну цілісність України. URL: https: www.pravda.com.ua/news/2014/03/27/7020541.
16. Касяненко Д.М. Правова сутність міжнародного злочину (на прикладі «Анексії Криму». Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матеріали ІХ всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 31 жовт. 2017 р.). / [В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. С. 112–117.
17. Kaminskaya N.V. Annexia, aggression and occupation: problems of qualification and legal consequences Legal principles of sovereign development of Ukraine in conditions of hybrid war. (February 21, 2018, Kyiv). K., 2018.
18. Марусяк О. В. Анексія Криму Російською Федерацією як злочин агресії проти України: міжнародно-правові аспекти. Монографія. Чернівці : «Місто», 2016. 20 с.
19. Філяніна Л. А. Політико-правові аспекти принципів підтримання міжнародного миру та безпеки. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 1. С. 63–68.
20. Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право: навч. посібник. URL: http://pidruchniki.com/12920522/pravo/teritoriya_mizhnarodnomu_pravi
21. Баймуратов М.О. Международное публичное право: Учебник. К. : Истина, 2004. 552 с.
22. Державна територія і державний кордон: навчальний посібник / Купрієнко Д. А., Дем’янюк Ю. А., Діденко О. В. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2014. 256 с.

Abstract views: 158
PDF Downloads: 148
Published
2018-09-03
How to Cite
Iliashko, O. O. (2018). It was annexed Ukrainian lands: political and law excursus into history. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 7-12. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.04.01