The analysis of systematization process of environmental legislation of Ukraine: past and future.

  • I. O. Salmina кандидат юридичних наук.
Keywords: environmental legislation of Ukraine, systematization, codification, draft of Environmental Code of Ukraine.

Abstract

This article is devoted the legal analysis of systematization process of environmental legislation of Ukraine, on the basis of which defined the peculiarities of this systematization process and perspectives of further systematization of environmental legislation.

References

1. Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : Збірник наукових праць Круглого столу (18 березня 2011 р.). – К. : ВГЛ «Обрії», 2011. – 238 с.
2. Гетьман А. П. Проблеми реформування екологічного законодавства: до питання про створення Екологічного кодексу України / А. Гетьман // Вісник Академії правових наук України. – 2006. – № 3 (46). – Х. : Право, 2006. – С. 172–181.
3. Гвоздик П. О. Систематизація як перспективний напрямок розвитку екологічного права України [Електронний ресурс] / П. Гвоздик // Вісник Запорізького національного університету. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12116-sistematizaciya-yak-perspektivnij-napryamok-rozvitku-dzherel-ekologichnogo-prava-ukraїni.html
4. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. № 1264-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
5. Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38–39. – Ст. 248.
6. Коморна Л. М. Систематизація екологічного законодавства України / Л. М. Коморна ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи. – К. : Коло, 2015. – 146 с.
7. Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства в Україні : Постанова Верховної Ради України від 20 лютого 2003 р. № 565-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 25. – Ст. 182.
8. Проект Екологічного кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=17281
9. Про затвердження орієнтовного плану законопроектної роботи на 2006 рік : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 747 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/747-2006-п
10. Звіт про діяльність Національної академії правових наук України за 2006 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/Zvit_APrNU_2006.pdf
11. Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 880-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-р
12. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
13. Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 577-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-р/paran9#n9
14. Національні доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні за період з 1996 року по 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/dopovidi
15. Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., жовт. 1999 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [Редкол. : В. Ф. Опришко (голова) та ін.]. – К., 1999. – 598 с.
16. Екологічний кодекс України: міфи та реальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1138072
17. Проблеми систематизації приватного права України та Європи / [Довгерт Анатолій Степанович та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приват. права і підприємництва АПН України, Лаб. з пробл. адаптації цивіл. законодавства України до стандартів Європ. Союзу. – К. : НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2009. – 203 с.

Abstract views: 53
PDF Downloads: 61
Published
2017-03-23
How to Cite
Salmina, I. O. (2017). The analysis of systematization process of environmental legislation of Ukraine: past and future. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 74-80. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.02.12