Transformation of judgments enforcement bodies in Ukraine within soviet legal system.

  • I. H. Frantsuz аспірант ВНЗ Університет економіки та права «КРОК».
Keywords: enforcement proceedings, judgments enforcement bodies, soviet legal system, judiciary, court executors

Abstract

The article is devoted to the determination of the basic regularities of the development of legal framework of the judgments enforcement bodies in Ukraine within soviet times. Established characteristics and features of legal regulation of the judgments enforcement bodies in this historic period. The author argues that the effect of legislative regulation of activities of the judgments enforcement bodies in Soviet Ukraine became their complete transformation in the final stage of civil process and merge with the Soviet judiciary.

References

1. Авторгов А. М. Адміністративно-правовий статус державного виконавця : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / А. М. Авторгов. – Київ, 2008. – 17 с.
2. Бабич В. А. Адміністративно-процесуальна природа правовідносин виконавчого провадження / В. А. Бабич // Науковий вісник Національного університету ДПС. України (економіка, право). – 2011. – № 4(55). – С. 154–159.
3. Бадалова О. С. Державна виконавча служба за часів Київської Русі [Електронний ресурс] / О. С. Бадалова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Державне управління. – 2013. – Т. 214, Вип. 202. – С. 88–92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2013_214_202_19
4. Бородін І. Л. Правове регулювання виконавчого провадження історія, сучасність [Електронний ресурс] / І. Л. Бородін. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/UV/article/viewFile/10701/14271
5. Валеева Р. Х. Исполнение судебных решений в первые годы советской власти / Р. Х. Валеева // Правоведение. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. – № 1. – С. 109–113.
6. Гетманцев О. В. Звернення судових рішень до виконання в системі цивільного судочинства / О. В. Гетманцев // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2013. – Вип. 660 : Правознавство. – С. 75–80.
7. Гришко Є. М. Державне управління у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів в Україні : дис ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Євгеній Михайлович Гришко. – Київ. – 2016. – 221 с.
8. Гук Б. М. Історико-правові передумови створення та розвитку Державної виконавчої служби України / Б. М. Гук // Публічне право. – 2012. – № 3 (7). – С. 205–211.
9. Декрет о суде № 1 от 22 ноября (5 декабря) 1917 года // Декреты Советской власти / Ред. комис. Г. Д. Обичкин и др. : В 2-х Т. – М. : Гос. изд-во полит. литературы, 1957. – С. 124–126.
10. Деревянко Б. В. Періодизація правового регулювання виконання рішень господарських та інших судів. / Б. В. Деревянко // Університетські наукові записки. – 2014. – № 2 (50). – С. 192–198.
11. Дзисюк Я. М. Історичний розвиток проваджень у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби [Електронний ресурс] / Я. М. Дзисюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 8. – С. 81–83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_8_22
12. Заворотько П. П. Виконання судових рішень в Українській РСР (історико-правовий нарис) / П. П. Заворотько, В. П. Пастухов. – К., 1973. – 216 с.
13. Ігонін Р. В. Проблема співвідношення і взаємодії органів примусового виконання судових рішень і судів загальної юрисдикції (структурно-функціональний вимір) [Електронний ресурс] / Р. В. Ігонін // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. – 2010. – № 2. – С. 38–44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2010_2%285%29__6
14. Інструкція про виконавче провадження, затверджена Міністерством юстиції СРСР 15.11.1985 р. за № 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://zаkоn0.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/v0022323-85
15. Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.
16. Курс советского гражданского процессуального права : Судопроизводство по гражданским делам. В 2-х т. Т. 2 / Богуславский М. М., Гукасян Р. Е., Гуреев П. П., Добровольский А. А., и др.; Редкол. : Гуреев П. П., Добровольский А. А., Мельников А. А. (Отв. ред.) и др. – М. : Наука, 1981. – 510 c.
17. Макушев П. В. Адміністративно-правова діяльність Державної виконавчої служби: історико-правовий аспект / П. В. Макушев // Актуальні проблеми політики. – 2014. – Вип. 51. – С. 428–440.
18. Наказ судовим виконавцям 1927 р. / О. Кузьменко, А. Авторгов // Правовий статус державного виконавця у радянському праві. – Право України. – 2007. – № 9. – С. 17–20.
19. Рейхель М. О. Гражданський процессуальный кодекс УССР / М. О. Рейхель // Вестн. Сов. юстиции. – 1924. – № 19 (29). – С. 615–618.
20. Романчук С. М. Виконавче провадження – історія та сьогодення. Історичний екскурс [Електронний ресурс] / С. М. Романчик. – Режим доступу: http://just-mykolaiv.gov.ua/vikonavche_provadzhennja_istorija_ta_sogodennja_istorichnij_ekskurs
21. Самсонова Л. С. Принудительное исполнение как самостоятельный этап правоприминительного процесса / Л. С. Самсонова // Государство и право в системе социального управления. – Свердловск : ЮурГу, 1981. – С. 14–16.
22. Ходжаш А. В. Исполнение судебных решений по гражданському процесуальному кодексу / А. В. Ходжаш // Вестн. Сов. Юстиции . – 1924. – № 12 (22). – С. 340–345.
23. Цивільний процесуальний кодекс України УРСР 1963 р. (ст.ст. 289–428) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1503-06/ed19960311/page2
24. Юков М. К. Самостоятельность норм, регулирующих исполнительное производство / М. К. Юков // Проблемы совершенствования ГПК РСФСР. – Свердловск, 1975. – С. 91–97.
25. Valentinas Mikelenas. Reform of Civil Procedural Law in the Republic Lithuania during 1990–1996, ZZPInt 2 (1997). – Р. 250–251.

Abstract views: 78
PDF Downloads: 141
Published
2017-04-09
How to Cite
Frantsuz, I. H. (2017). Transformation of judgments enforcement bodies in Ukraine within soviet legal system. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 21-27. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.02.03